عبور از چراغ زرد ممنوع است

Shargh - - جامعه -

فارس:

رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگــی تهران بزرگ با بیان اینکــه عبور از چراغ زرد ممنوع اســت، مگــر اینکه خــودرو وارد تقاطع شــده باشد، از جریمه 2۰ هزار تومانی عبور از گذرگاه عابرپیــاده و 2۰۰ هــزار تومانی عبــور از چراغ قرمز خبــر داد. ســرگرد علیاصغر شــریفی رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ دربــاره عملکرد رانندگان در هنگام مواجهشــدن با چراغ زرد در تقاطعها، اظهار داشــت: بنا بر ماده ۱۰۱ آییننامــه راهنمایی و رانندگی، بنــد «ب»، رانندگان وسایل نقلیه موتوری و خودرو در هنگام مواجهشدن بــا چراغ زرد احتیاطا نباید از خط ایســت عبور کنند. رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهــران بزرگ گفــت: هنگامی که چراغ ســبز به زرد تبدیل میشــود رانندگان باید در پشــت خط ایست توقف کنند؛ مگر آنکه آنچنان به خط ایست یا تقاطع چراغ راهنمایی نزدیک شــده باشند که پیش از عبور از خط ایســت نتواننــد خودرو را متوقــف کنند. وي گفت: برای رانندگان خودروهای شــخصی مرتکب این تخلف پنج نمره منفی و برای رانندگان سرویس حملونقل عمومی و وســایل نقلیه سنگین ۱۰ نمره منفی اختصاص مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.