ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع حج

Shargh - - جامعه -

تســنیم:

سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه موضــوع مذاکرات حج تمتع ۹۶ تحت نظر و بــا هماهنگی شــورایعالی امنیت ملی بوده است، گفت: دبیرخانه شــورا بهمنظور حفظ امنیت زائران وارد این موضوع شــده است. حجتالاسلام احــد آزادیخواه بــا بیان اینکه رهبــر معظم انقلاب بــرای حفظ امنیت زائــران حج تمتع بــه دبیرخانه شــورایعالی امنیت ملی دســتور دادند که وارد این موضوع شود، گفت: شورایعالی امنیت ملی از ابتدا تــا انتهای مذاکرات و پس از آن در جریان فعالیتها بــوده و هیچ آســیبی حجاج را تهدیــد نمیکند. او همچنیــن درباره برگزاری مراســمهایی مانند دعای کمیــل و برائت از مشــرکین نیز اظهار کرد: مراســم دعای کمیل و برائت از مشــرکین برگزار خواهد شد؛ البته شاید با تدابیری ویژه باشد اما به آنها خدشهای وارد نخواهــد آمد. امســال بیش از 8۶ هــزار نفر از زائــران حج تمتع در فاصله مرداد تا شــهریور برای برگزاری اعمال حج عازم مکه و مدینه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.