جزئیات افزایش نرخ بلیت اتوبوسهای شرکت واحد تهران

Shargh - - جامعه -

مهر:

رئیس شــرکت واحد اتوبوسرانــی تهران، جزئیــات افزایش نرخ بلیت اتوبوس را تشــریح کرد. پیمان ســنندجی با بیــان اینکه از شــنبه )دهم تیر( پس از رأی شــورای حل اختــلاف درباره مصوبه نرخ کرایههــای حملونقــل عمومی در ســال ۹۶ و ابلاغ آن بــه شــهرداری، نرخهای جدید اتوبــوس اجرائی شــد، گفت: در تمامی خطــوط اتوبوسرانی بهطور متوسط ۱۵ درصد نرخ بلیتها افزایش پیدا کرد و اگر دســتگاه بلیتهای اعتباری در اتوبوسی خراب باشد، همچنان مسافران اتوبوس میتوانند از پرداخت بلیت خودداری کنند و در صورت تخلف حتما این موضوع را اطلاعرســانی کنند. سنندجی درباره میزان افزایش بلیــت اتوبوس گفت: همه خطوط اتوبوسرانی در ۹ مسافت تعریف شــده و خطوط بیآرتی نیز در چهار مســافت تعریف شده اســت که از ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان بلیتها در بخش دولتی نرخگذاری شــده؛ همچنین در بخش خصوصی نیــز قیمت بلیت از ۶۰۰ تا هزارو صد تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.