بازحگسانشحدادتی ببراهی هپشاتمتینوبارقبهارهمقریارشفتگی

Shargh - - ورزش -

شــرق:

مســابقات دوومیدانی قهرمانی آســیایی هند احســان حــدادی را به دوران طاییاش بازگرداند. 64مترو 54 سانتیمتر، پرتابــی بــود کــه تکســتاره دوومیدانی ایران انجــام داد تا دوباره مرد شــماره یــک پرتاب دیســک آســیا لقب بگیــرد. او پنجشنبه در پرتاب اولش رکورد 6۱متــرو 67 ســانتیمتر را ثبت کــرد، در پرتــاب دوم به 6۱مترو 80 سانتیمتر رسید و در حرکت ســومش رکــورد 63متــرو 76 ســانتیمتر را از خــود بر جای گذاشت. پس از صعود به فینال، در حرکت چهارمش دیســک را 63مترو 53 سانتیمتر انداخت. پرتــاب پنجم او خطا شــد و در آخرین پرتاب، کار را یکسره کرد تا با رکورد 64مترو54 سانتيمتر عنــوان قهرمانــی را از آن خود کنــد. محمــد عرفــان، پرتابگر مالزیایــی با رکــورد 60مترو 96 ســانتیمتر دوم شــد و ویکاس گــودای هندی نیز بــا رکورد 60مترو 8۱ ســانتیمتر بهعنوان سومی رسید. محمد صمیمی دیگر نماینده کشورمان در رقابتهای پرتاب دیسک این مسابقات بود که با نمایشــی ضعیف با ثبت رکورد 59مترو 80 سانتیمتر بهعنوان پنجمی دست یافت.

فراز و فرود حدادی

رکوردهای نایبقهرمــان المپیک ۲0۱۲ لندن در حالی در دو سال گذشته به شدت تنزل کرد که در هر رویدادی پا گذاشــت، ناکام واقعی بود، بهطوری که حتی پرتابهایش به مرز 65 متر هم نرسید.

بهتریــن رکوردی کــه از حدادی به ثبت رســید، تابســتان دو ســال پیش در رقابتهــای بینالمللی ۲0۱5 لوکزامبورگ بود که با 65مترو ۲۲ ســانتیمتر جــواز حضور در بازیهای المپیک ۲0۱6 ریودوژانیرو را به دست آورد. اوج نمایش ضعیف پرتابگر دیسک ایــران امــا در المپیک ریــو بود. جایی کــه با رکورد 60مترو ۱5 ســانتیمتر حتی از مرحله مقدماتی هم صعود نکرد و حذف شد.

حدادی در شرایطی حضور تلخ و دور از انتظاری در المپیک ریو داشت که رکورد ملیاش 69مترو 3۲ ســانتیمتر است و با رکورد 68مترو ۱9 سانتیمتر در المپیک ۲0۱۲ اولین و تاریخیترین مدال دوومیدانی ایران را در بزرگترین رویداد ورزشی به دست آورد.

اما افســوس کــه افتخارآفرینیهــا و پرتابهای زیبای احســان بعد از المپیک لندن متوقف شــد. در بازیهای آســیایی ۲0۱4 اینچئون کرهجنوبی هرچند مــدال طای ارزشــمندی بــرای کاروان به دســت آورد امــا بیشــترین مســافتی که بیــن پرتابهایش داشت، 65مترو ۱۱ ســانتیمتر بود که او را با فاصله سهامتیازی نسبت به پرتابگر هند قهرمان کرد!

او که تا پیش از المپیک لندن بین شــش پرتابگر برتر جهان قرار داشــت، در سالهای ۲0۱4 (65مترو ۲3 ســانتیمتر(، ۲0۱5 (65مترو ۲۲ ســانتیمتر( و ۲0۱6 (63مترو 6۱ ســانتیمتر( بهترتیب به ردههای ‪۲۱ ،۲4‬ و 53 ردهبنــدی اتحادیه جهانی دوومیدانی سقوط کرد.

حدادی در رقابتهای قهرمانی جهان ۲0۱5 پکن هم کاری از پیش نبرد و از ســه پرتابی که در مرحله مقدماتی داشــت تنها بار اول دیسک را ٦0مترو 39 ســانتیمتر انداخت و دو پرتاب دیگرش را خطا کرد تا به فینال نرســد. افت شدید رکوردی پرافتخارترین دوومیدانیکار ایران در ایــن ردهبندی او را به جایی رســاند که حتی به رقابتهای لیگ جهانی الماس هم دعوت نشد؛ پرتابگری کــه پیش از آن بــه دلیل داشــتن رکوردهای خوب و بــا قرارگرفتــن در جمع برترینها به این مسابقات دعوت میشــد و ســابقه رفتــن روی ســکوی لیگ المــاس را هم داشــت. حــدادی مســابقات آغاز فصــل امســال را هــم با رکوردهای ضعیف شروع کرد. بازیهای همبستگی کشــورهای اســامی باکو اولین رویدادی بود که او در اردیبهشــتماه شــرکت کرد و با رکــورد 60مترو 54 ســانتیمتر دوم شــد. او چندیپیش به باروس رفت تا تمرینات آمادهســازیاش را برای رقابتهای قهرمانی آسیایی هند انجام دهد. در مسابقات پرتاب دیسک داخلی این کشور نیز حضور یافت که با رکورد 6۱مترو 90 سانتیمتر اول شد.

وقتی قهرمــان وزنهبرداری ســرمربی احســان میشود

روند نزولی احســان حدادی در حالــی از چهار ســال پیش شــروع شــد که او در ابتــدا بیتوجهی مســئولان فدراســیون دوومیدانی و ورزش کشور را به برنامههای تمرینیاش دلیل این ناکامیها عنوان کرد. اینکه هیچ مسئولی در این فدراسیون به دنبال اســتخدام مربی برای او نیســت و خودش باید این امور را با هزینه شخصی انجام دهد. رکورددار پرتاب دیسک آسیا مدتها در پی رایزنی با دو مربی آلمانی بود که در نهایت مذاکراتش با ژرمنها به سرانجامی نرســید تــا اینکه به آمریــکا رفت و بدون مشــورت فدراســیونیها ترجیح داد با امین نیکفر، رکورددار پرتاب وزنه ایــران که در این کشــور زندگی میکند، تمریــن کنــد. حواشــی بهوجودآمــده بــر ســر انتخــاب مربی احســان آنقدر ادامهدار شــد تا با مســئولان فدراسیون وارد چالش شد. چالشی که به رسانهها هم کشیده شد و پای هزینههای بالایی که صرف اردوهــای خارج از کشــور حدادی هم شده بود، به میان آمد. احسان مهاجرشجاعی، سرپرست وقت دبیری این فدراســیون بعد از عملکرد ناموفق احسان در مســابقات جهانی پکن عنوان کرد حدود ۲۱7 میلیون تومان در ســه ماه براي این ورزشــکار هزینه شــده اســت. در نهایت این کشــمکشها به جایــی انجامید که حــدادی دوباره مجبور شــد به سراغ «کیم بوخنســف» مربی باتجربه و سالخورده روســیاش برود. کســی که مدال المپیــک لندن را مدیون اوســت. کیم چند ماه مانده بــه المپیک ریو بــه ایران آمد و تمرین با احســان را شــروع کرد. اما اینبار مصدومیــت، موضوع تازهای بــود که باعث شــد این پرتابگــر ناکامیهایش را با آن توجیه کند. مصدومیتی کــه به گفتــه خــودش مانع از نتیجهگرفتنش در ریو شد.

اواخر ســال گذشــته بود که احســان بــرای ادامــه فعالیت تصمیم گرفــت گزینه داخلی را جایگزین بوخنسف کند.

انتخابــی که از همــان ابتدا هــم ســؤالبرانگیز و عجیــب به نظر میرســید. احســان که تجربــه موفقی از کارکــردن با نیکفر نداشــت بــار دیگر یکی از همتیمیهــای قدیمــیاش را بهعنــوان مربــی انتخــاب کرد. هادی ســپهرزاد رکورددار دهگانــه ایــران هدایــت او را برعهده گرفت تــا از همان ابتدا فشار روانی رســانهها برای این انتخاب پررنگ و پررنگتر شود. ســرانجام پــس از بازیهــای کشورهای اســامی و عملکرد نهچنــدان خوب حــدادی خبر از قطع همکاری او با ســپهرزاد هم به گوش رســید. تصمیمی که اگرچه گفته شــد با توافق طرفین گرفته شــد اما اظهارات غیرمستقیم حدادی نشان داد که او رضایتی از عملکرد سپهرزاد نداشــته است. تصمیمات عجیب حدادی در حالی همچنــان ادامه پیدا کــرده که او بهتازگی حســین توکلی، ســرمربی پیشــین تیم ملی وزنهبــرداری را بهعنــوان مربی جدیــد خود برگزیده اســت. توکلی معتقد اســت سنخیتداشتن تمرینات وزنهبرداری و دوومیدانی دلیلی بوده که باعث شده تا درخواست حــدادی را قبول کند. توجیهی که اهالی دوومیدانی آن را کارشناســانه نمیداننــد. نکته شــایان توجه اینجاست که توکلی پیش از این گفته بود اگر احسان در مســابقات قهرمانی آســیایی هند نتیجه گرفت، بهصورت رســمی قرارداد مربیگریاش را با او امضا کند.

حدادی، نابغه تمام دوران ها

احســان را بدون شــک باید نابغه تمــام دوران دوومیدانــی ایران دانســت. او با پنــج مدال طای مسابقات قهرمانی آسیا، سه مدال ارزشمند بازیهای آســیایی، مدال نقره بازیهــای المپیک ۲0۱۲، مدال برنــز مســابقات قهرمانی جهــان ۲0۱۱، بهترینها و اولینهــا را در تاریخ این رشــته برای کشــورمان به دست آورده است. افتخاراتی که حتی در رشتههای دیگر هم کمتر دیده میشــود. در کارنامه هیچکدام از دوومیدانــیکاران ایران این تعداد طای آســیایی دیده نمیشود. این ورزشکار 3۲ساله در سال ۲005 برای اولینبار در ۲0ســالگی قهرمان آسیا شد و یک اتفــاق تاریخی را رقــم زد. او پس از آن چهار طای دیگر در قهرمانی آسیا و سه طای بازیهای آسیایی ۲006،۲0۱0(و۲0۱4( را هــم بــه کارنامهاش اضافه کــرد. حدادی پس از هشــتمین طای آســیاییاش گفت: «با این طا نفس راحتی کشیدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.