حضور در رتبه زیر 30 پس از 10 سال

Shargh - - ورزش -

فوتبال ایران یک بار دیگر در بین 30 تیم ملی برتر جهان قرار گرفت. تازهتریــن ردهبندی تیمهای ملی جهان پنجشــنبه از سوی فیفا اعام شد و همانطور کــه از قبل پیشبینی شــده بود، ایــران با هفت پله صعــود، در رده ۲3 جهــان قرار گرفــت و کماکان بهترین تیم قاره آسیاست.

برد ارزشــمند مقابــل ازبکســتان در دیدارهای انتخابی جام جهانی و پیروزی در دیدار دوســتانه در خانه مقدونیه باعث این صعود خیرهکننده ایران شد.

قرارگرفتن در رده بیستوسوم جهان یک دستاورد عالی برای کارلوس کیروش محسوب میشود و در ادامــه عملکرد خــوب تیم ملی در ســالهای اخیر اســت. ایران آخرینبار پیش از جام جهانی ۲006 با قرارگرفتن در رده ۱9 جهان حضور در رتبهای زیر 30 را تجربــه کرد و حالا پس از ۱۱ ســال دوباره حضور در جایــگاه زیــر 30 را تجربه میکنــد. بهترین رتبه ایران در ردهبندی فیفا البته به اواســط ســال ۲005 برمیگردد که ایــران با هدایت برانکو ایوانکوویچ در رتبه پانزدهم جهان حضور پیدا کرد.

نتایج نهچنــدان مطلوب تیم ملــی پس از جام جهانی ۲006 و همچنین تغییر سیســتم امتیازدهی ردهبندی تیمهای ملی جهان موجب شد پس از آن جام جهانی ایران در سراشــیبی قرار بگیرد بهطوری که در ســال ۲0۱0 ایران قرارگرفتن در رده 66 را هم تجربه کرد.

با آمــدن کارلوس کیروش ســیر صعودی ایران شروع شــد و ایران چندسالی اســت که در رده اول آســیا قرار دارد. ایران پس از صعود به جام جهانی حرکت به ســمت رتبههای بهتر را شروع کرد و حالا پس از رســیدن به جایگاه ســیام حضور در پله ۲3 را تجربــه میکنــد. مطمئنا ادامه صعود بســتگی به کســب نتایج خــوب در بازیهای بعــدی بهویژه دو دیــدار انتخابی جام جهانــی مقابل کرهجنوبی و سوریه و از آن مهمتر جام جهانی ۲0۱8 دارد.

در بین تیمهای آســیایی پس از ایران، اســترالیا، ژاپن و کرهجنوبی در ردههای دوم تا چهارم آسیا قرار گرفتند. در ردهبندی فیفا، استرالیا، ژاپن و کرهجنوبی به ترتیب در ردههای 45، 46 و 5۱ جهان قرار گرفتند. این نشــان میدهد که رقبای آســیایی ایران به چه میزان از یوزهای ایرانی دور هستند.

در ردهبنــدی کلــی، آلمــان که چنــد روز پیش قهرمان جام کنفدراســیونها شــد، جای برزیل را در صدر جــدول گرفت و تیمهای برزیــل و آرژانتین در ردههای دوم و سوم هســتند. تیمهای ملی پرتغال، سوئیس، لهستان، شیلی، کلمبیا، فرانسه و بلژیک در ردههای چهارم تا دهم قرار گرفتند.

آدرس غلطی که هر دوره داده میشود

ســاعاتی پس از انتشــار ردهبندی جدیــد فیفا و مشخصشــدن صعود ایران، برخی رســانهها از این موضوع اســتقبال کردند و نوید دادنــد که این رتبه مطلوب باعث میشــود ایران در ســید ســوم جام جهانــی و در جام جهانی در گروهی بهتر قرار بگیرد که این موضوع کاما غلط اســت. گروه ایران در جام جهانی هیچ ارتباطی با جایگاهش در ردهبندی فیفا ندارد، چه ایران دهم باشد، چه دویستم.

سازوکار سیدبندی )دســتهبندی( 3۲ تیم حاضر در جام جهانی به این صورت است که ردهبندی فیفا تنها برای انتخاب سرگروهها ماک خواهد بود و سایر تیمها از ردهبندی فیفا نه چیزی عایدشــان میشود نه ضرری میکنند.

فرمول ســیدبندی به این ترتیب است که روسیه و هفــت تیم برتــر ردهبندی فیفا بهعنوان ســرگروه انتخاب میشوند. ۲4 تیم دیگر براساس تنوع قارهای تقسیم میشوند به این صورت که اروپاییها در یک ســید )ســبد( قرار میگیرند و تیمهای سایر قارهها هم در یک ســید دیگر قرار میگیرنــد. فیفا تیمهای غیرســرگروه را براساس قارهشــان در سیدهای دوم، ســوم و چهارم قــرار میدهد. ایــن کار به این علت انجام میشود که در گروهها تنوع قارهای ایجاد شود. فرضا دو آســیایی در یک گروه قرار نگیرند و در همه گروهها حداقــل یک اروپایی باشــد. در جام جهانی ۲0۱4 پس از انتخاب ســرگروهها مابقــی اروپاییها در ســید چهــارم قرار گرفتنــد. نماینــدگان آفریقا و آمریکای جنوبی در ســید دوم قرار گرفتند. آسیایی و تیمهای منطقه کونکاکاف هم ســید سوم را تشکیل دادند. قرارگرفتن اروپاییها هم در سید چهارم نشان میدهد حضور در سید دوم هیچ مزیتی بر حضور در سید چهارم ندارد.

در واقــع ردهبنــدی فیفــا فقــط بــرای انتخاب ســرگروهها کاربــرد دارد. اگــر ایــران در رده هفتم جهان قرار بگیرد میتواند سرگروه شود و طبیعتا در قرعهکشی به سودش خواهد بود، وگرنه چه هشتم باشد چه آخر، فرقی برایش نمیکند.

این اشــتباه هر دوره قبل از جام جهانی در برخی رسانهها دامن زده میشود که ایران در ردهبندی فیفا چندم اســت و در چه سیدی قرار میگیرد، اشتباهی که به نظر میرسد تا ابد هم تکرار خواهد شد.

همانطور کــه در جامهای جهانی ۲0۱4 و ۲006 رتبــه ایران در ردهبندی فیفا هیچ نقشــی در گروه و سیدش نداشــت، الان هم ندارد. این بار هم پس از انتخاب ســرگروهها، اروپاییها به یک سید میروند. نمایندگان چهار منطقه آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و کونکاکاف )آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب( هم به نحوی که دستههای هشتتیمی را تشکیل دهند، به دو سید تقسیم میشوند.

ردهبندی فیفا البته خیلی هم برای ایران بیفایده نخواهد بود. در قرعهکشــی دیدارهای انتخابی جام جهانــی مــاک همین ردهبنــدی فیفاســت و ایران به لطف صدرنشــینیاش در آســیا در انتخابی جام جهانــی ۲0۱8 بهعنوان یکی از دو ســرگروه برگزیده شــد و در آینده هم این صدرنشینی به کارش خواهد آمد. در جام جهانی ۲0۱8 روسیه اما تیمها براساس قارهشــان تقســیم میشــوند و نه جایگاهشــان در ردهبندی فیفا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.