كیروش – اسدی؛ شاخبهشاخ

Shargh - - ورزش -

درگیــری و اختاف نظــر کارلــوس کیروش، ســرمربی پرتغالی تیم ملی ایران و علیرضا اسدی، دبیرکل فدراسیون فوتبال بیش از هر زمان دیگری علنی و البته بحرانیتر شــده اســت؛ بعد از آنکه ایــن دو نفــر در چندین مقطع مختلف با اشــارات غیرمســتقیم از خجالــت دیگری درآمــده بودند، کارلوس کیروش با انتشــار بیانیهای روی صفحه فیسبوکش رســما از اســدی نام بــرد و او را یک شــعبدهباز و جادوگر خواند کــه مهره تحمیلی به فدراســیون فوتبال اســت. در مقابل امــا علیرضا اســدی هم روز گذشــته در صحبتهای مختلف و متفاوتــی بــا خبرگزاریهای داخلــی، کیروش را متهــم به این کرد که «هرچــه دلش میخواهد بار مردم ایران میکند». پیشــینه درگیری کیروش و علیرضا اســدی به دورهای برمیگــردد که وزیر ورزش وقت یعنی محمود گودرزی علنا مخالفتش بــا تمدید قرارداد کیروش در تیم ملی را بروز داد. در آن برهه فدراســیون فوتبال، علی کفاشیان، قید همکاری با محمد نبی، دبیر وقت فدراســیون را زد و علیرضا اســدی را بهعنوان دبیرکل تازه وارد کرد. اسدی در بدو ورود از برنامهها و دستمزد کیروش انتقاد کرد و دستاوردها را با هزینهها نابرابر خواند. همانجا بود که شایعه «تحمیلی»بودن اسدی به فدراســیون فوتبال رقم خورد. البته آتش انتقادات اســدی نســبت به کیروش بعدهــا فروکش کرد ولی ســرمربی تیم ملی ایران وقــت و بیوقت به بهانههاي مختلف به اســدی تاخت؛ تازهترین آنها بعــد از صعود بــه جام جهانی بــود که کیروش گفت: «عدهای )اســدی( از صعود تیم ملی ایران به جــام جهانی ناراحتاند». کــیروش البته بعد از دیدار بــا رئیسجمهوری هم دوباره به اســدی تاخــت: «آقــای روحانی نشــان دادنــد اطاعات فوتبالیشــان از دبیرکل بیشتر اســت». حالا اما به نظر میرســد سناریو وارد فاز جدیدتری شده است؛ درســت در روزهایی که شــایعه شــده بود اسدی از ســمت دبیرکلی برداشــته )اســتعفا( میشود، کیروش پیشدســتی کرد و بــا الفاظ نامناســبی، علیرضا اســدی را مورد خطاب قرار داد. در بخشی از صحبتهای کیروش در صفحه شــخصیاش آمده: «همانطور که بسیاری در ایران میدانند، این دســتاورد مخالف با رؤیاهای افرادی بود که تاش میکردند موفقیتهای تیــم ملی ایران را کمرنگ کننــد؛ افــرادی مثل اســدی، دبیرکل فدراســیون فوتبال؛ یک جادوگر معروف و رقیب دائمی رؤیاها و اهداف تیم ملی.

این جادوگر )اســدی( یک مســئول بیاستفاده اســت که هیــچ کاری برای توســعه فدراســیون فوتبال انجــام نداده و هدف او اخــراج مربی تیم ملی و زیرســؤالبردن کارهای وی بوده اســت؛ او یکی از افرادی اســت که تاش کرده رســانههای ایران و هواداران را به ســمت و سوی اشتباه سوق بدهــد... او یکی از آنهایی اســت کــه جایگاهش را بــا جادوگری به دســت آورد؛ با ارتبــاط با وزیر ســابق ورزش. این جادوگر که آدمهای خودش را دارد )بعضی از آنها خارج از فدراســیون هستند( در فوتبال ایران بســیار معروف اســت و چهره بارز نقشــهای بود که آقای کفاشــیان را مجبور کرد تا به آقای نبــی که مردی فوقالعاده و حرفهای بود، خیانت کند... دبیرکل فدراســیون، اسدی! از زمانی که بار دیگــر با نتایج و واقعیتها مغلوب شــدی و بــا توجه به اینکه جادوگر بزرگی هســتی، نوبت تو نیســت که شجاعت و دلاوریات را نشان بدهی یا بهترین حقهات را و گوشــهای از جادوگریات را که ناپدیدشدن میتواند باشد، به فدراسیون فوتبال ایران نشان بدهی؟». موضوع تحمیلیبودن اسدی به فدراســیون فوتبال را کــیروش در گفتوگو با فــارس رد کــرده و چنین موضوعی را بیاســاس دانســته ولی صحبتهایی که روز گذشــته اسدی انجام داده هم جای تأمل دارد. دبیرکل فدراسیون فوتبــال میگوید عمدهترین مشــکلی کــه در این سالها با کیروش داشــته، این است که این مربی حاضر نیســت دانش فنیاش را به ایرانیها انتقال دهد ولی بحثهــای جنجالیاش مربوط به جایی میشــود که میگوید فایلی پنجساعته از کیروش دارد که به مردم ایران توهین کرده. اسدی میگوید: «من ۱0 ســاعت با کیروش بحــث کردم، اما دیدم او به هرکســی که بخواهد توهین میکند. به آقای تاج، کفاشیان، ترابیان و هرکسی که بخواهد توهین میکند. هرچــه از دهانش درمیآید بار ملت ایران میکند. ما هــم جاهایی مجبوریم ســکوت کنیم، چون منافع ملی ما در خطر است... آقای کیروش! گواردیــولا را هــم ارزیابی میکنند، شــما که دیگر عددی نیســتید و سطحتان با او قابل قیاس نیست. اگر ارزیابی از یک ســرمربی پذیرفتني نباشــد، عذر او را میخواهنــد. در همه جای دنیــا این اتفاقات رخ میدهــد، مگر ونگر را ارزیابــی نمیکنند؟ فکر میکنید شــما وقتی با یک نفری که در چالهمیدان بزرگ شده، صحبت میکنید، از چه ادبیاتی استفاده میکنــد؟ یکنفری که در چالهمیدان بزرگ شــده بیشــتر از اینها چه چیزی میدانــد؟! میزان تفکر و ســواد یک نفر شــخصیت او را مشــخص میکند. آقای کیروش! شــما از کلماتی مانند عقرب، گرگ و مار در ادبیاتتان اســتفاده میکنید. حتما در جایی بزرگ شــدید که یا در کنار اینها بودید یا مدام از این کلمات در کنار شما استفاده شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.