واكنش رستمی به استعفای انوشیروانی

Shargh - - ورزش -

به گزارش ایســنا، پس از تصمیم شــورایعالی فنــی و اســتعفای ســجاد انوشــیروانی، کیانوش رســتمی بهعنــوان یک طــرف ماجرا نســبت به اتفاقات اخیر سکوت اختیار کرد. اکنون هم تصمیم گرفتــه بــرای اینکه خیلی وارد حاشــیه نشــود از انجام صحبت طولانی خودداری کند. رســتمی در گفتوگو با ایســنا درباره اینکه پس از اســتعفای انوشــیروانی از خود واکنشی نشــان نداد و سکوت کرد، گفت: ســکوتکردن در بعضی مواقع بهترین کار بوده و خیلی زیباســت. من نیز ترجیح دادم در آن زمان ســکوت کنم. بههرحال خود مردم نسبت به همه اتفاقات بســیار آگاه هســتند. بنابراین من نیز ســکوت کردم. رستمی در پاسخ به این پرسش که بهتر نبود خودش و انوشــیروانی در یک فضای دوســتانه مســئله را حل کننــد تا کار به اســتعفا نکشــد، تصریح کرد: حســاب حساب اســت، کاکا برادر. آرزوی ســامتی، موفقیت و تندرســتی برای آقای انوشــیروانی دارم، اما هرکسی مسئول زندگی خودش اســت. قهرمــان المپیک در مــورد اینکه اکنون نگاهها به او اســت که در مسابقات جهانی چه نتیجهای میگیرد، گفــت: بههرحال انجام هر کاری سخت است و تاشکردن مهم است. من نیز تمــام تاش خودم را میکنم کــه بهترین نتیجه را بگیرم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.