«خرونینخن» در آستانه جذب انصاریفرد

Shargh - - ورزش -

تیــم هلنــدی خرونینخــن هلنــد در آســتانه بهخدمتگرفتــن کریــم انصاریفرد قــرار دارد. به گزارش ایسنا و بهنقل از گاتزتای یونان، بعد از آنکه کریم انصاریفرد از ســران تیــم یونانی المپیاکوس درخواســت کرد تا در ســال جام جهانی حضوری تضمینشــده در ترکیــب ایــن تیــم را میخواهد، ســرمربی آلبانیایــی این تیــم، با این درخواســت مخالفــت کرد و به همین خاطــر کریم انصاریفرد قصد خروج از تیم یونانی را کرده است. المپیاکوس نیــز در ادامه یک مهاجم نیجریــهای را به خدمت گرفت و میخواهد بهزودی نیــز یک مهاجم دیگر را جــذب کنــد. رســانههای یونانی اعــام کردند که تیمهایــی از فرانســه، هلند و ترکیه خواســتار جذب مهاجم تیم ملی ایران هســتند و در این بین خرونینخن هلند به صورت جدی در حال مذاکره با تیم المپیاکوس اســت تا بتواند این بازیکن ایرانی را به خدمت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.