مدال تاریخی بانوان ركابزن

Shargh - - ورزش -

مائده نظری و فاطمه هداونــد برای اولینبار در تاریخ کاپ بینالمللی دوچرخهسواری کاس A، در ژاپن در رشــته مدیسون صاحب مدال برنز شدند. به گــزارش ایرنا، رکابزنان ایرانی در روز نخســت کاپ کاس A ژاپن، موفق به کســب سه مدال شدند. در اولین مســابقه، روز گذشته امیرحســین جمشیدیان موفق به کسب مدال برنز رشته اسکرچ در رده سنی جوانان شــد. در ادامه این رقابتها، روز گذشــته نیز دو تیم زنان و مردان ایران موفق به کسب مدال برنز رشته مدیســون شــدند. تیم مردان ایران متشکل از مهدی ســهرابی و محمد رجبلو و تیم زنان متشکل از فاطمه هداوند و مائده نظری بوده است. همچنین در ماده مدیســون، مهدی ســهرابی و محمد رجبلو پس از تیمهای اســترالیا و ژاپن به مدال برنز دست یافتند )مدیســون یکــی از مادههــای جدید المپیک است(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.