بازگشت طارمی به پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

مهــدی طارمــی کــه چنــدروزی در تمرینــات پرســپولیس شــرکت نکرد تــا مذاکرات خــود را با باشگاههای اروپایی انجام بدهد، در نهایت نتوانست موافقت مسئولان باشگاه پرسپولیس را برای صدور رضایتنامــه دریافت کنــد. او که بههمــراه کاروان پرســپولیس به اوکرایــن نرفته بود، با فراهمشــدن مقدمات ســفرش صبــح امروز تهــران را به مقصد «کییــف »، پایتخــت اوکراین، برای ملحقشــدن به اردوی پرســپولیس تــرک میکند. به نظر میرســد باوجودایــن بحث جدایی این بازیکن از پرســپولیس منتفی شده باشــد. اکثر بازیکنان پرسپولیس هم در اقدامی هماهنگ پســتهایی درباره بازگشــت این بازیکن به پرســپولیس منتشر کردهاند تا احتمال این اتفاق بیش از پیش بالا برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.