قهرمانی نصیری در 65 كیلوگرم

Shargh - - ورزش -

به گزارش ایســنا، رقابتهــای فینال انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی برای حضور در مســابقات جهانی فرانســه، پنجشنبه در ســالن ۱۲هزارنفــری آزادی تهران آغاز شــد. در کشــتی آزاد، رضا اطری )57 کیلوگرم(، میثم نصیــری )65 کیلوگرم(، پیمــان یاراحمدی )74 کیلوگــرم( و امیر محمــدی )97 کیلوگرم( و در کشــتی فرنگی، محمــد الیاســی )66 کیلوگرم(، پیــام بویــری )75 کیلوگرم(، حســین نوری )85 کیلوگرم( و شــهاب قورهجیلــی )۱30 کیلوگرم( عنوان قهرمانی را کسب کردند. در کشتی پهلوانی نیز رضا قنبــرزاده )60 کیلوگرم(، احمد جفاکش (80 کیلوگــرم( و جلیل پیرمردی )۱00 کیلوگرم(، بر سکوی قهرمانی قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.