غيبت پساانتخاباتي اصولگرايان در همايش خانه احزاب

Shargh - - سیاست -

این فعال سیاســي با بیان اینکه اجــازه دهید خانه احزاب با قدرت و قــوت و برنامهریزي قبلي جلو رود، گفت: «خانه احزاب ميتوانــد بــراي مجلس آینــده و تداوم شــوراي شــهر آینده و ریاستجمهوري برنامه داشته باشد و برنامه جامع و کامل ارائه دهد .»

چه شد كه بعد از دولت خاتمي خانه احزاب تعطيل شد؟

حســینعليامیري معاون پارلماني رئیسجمهور در همایش فصلي خانه احزاب گفت: «بحث من راجع به فراز و نشیبهاي احزاب و تحزب در نظام جمهوري اســلامي ایران بعد از انقلاب است. شــما خوب ميدانید ســابقه احزب در ایران به مشروطه بازميگردد. حزب بــه معناي واقعي و حقیقي تا پیروزي انقلاب اسلامي معني نداشت؛ دو حزب وجود داشت که وابستگي آنان به حکومت مشخص بود».

امیري با بیان این مطلب که نقش احزاب در جامعه چیســت و این بحثي اســت که در دانشــگاهها و محافل سیاسي باید مورد بررسي قرار گیرد، با اشاره به تاریخچه فعالیت احزاب، گفت: «سال 57 سرآغاز تشکیل احزاب براي گروههاي سیاسي و اجتماعي بود. مــردم فارغ از اینکه چه دین و مذهبــي دارند، حضور پیدا کردند. احزاب و گروههاي سیاسي بعد از انقلاب شکل ميگیرند اما برخي ســابقه قبل از انقلاب دارند که به دلیــل محدودیت در حکومت قبــل از انقلاب مخفي بودند». معاون رئیسجمهور با اشــاره به احــزاب اوایل انقلاب بیان کرد: «در ســال 57 احزاب اســلامي و چپ سوسیالیستي شــکل گرفتند که هر کدام به دنبال یارگیري و تأثیرگذاري بر حاکمیت بودند. احزاب لیبرالي و اسلامگرا و تند که بعدا به دلیل عدم پایگاه فقهي مناســب به منافقین تبدیل شدند، به فعالیت پرداختند. بخش دیگر احزاب چپ، توده و کمونیستي بودند و همچنین بخشي هم از نیروهاي اسلامي و متدین تشکیل شد که بارزترین آنها حزب جمهوري اسلامي بود». امیري با اشاره به شرایط اول انقلاب گفت: «یک بخش مربوط به دهه 60 تا سال 67 اســت که برخي دست به اسلحه بردند و بیراهه رفتند و بعد از ســال 59 که عــراق به ما حمله کرد موضوع احزاب سیاســي آن شــور اولیه خود را از دســت داد و معطوف به جنگ شد». او گفت: «اواخر ســال 67 افراد شــاخص، محور قرار ميگیرند و در شرایطي که جنگ تمام ميشود فصل جدید فعالیت احزاب شکل ميگیــرد که ميتــوان آن را به عنوان دورههاي قاعدهمندشــدن احزاب و تثبیتشــدن آنها دانست که شناســنامهدار ميشوند و نقش ایفا ميکنند و در ارائه لیست و برگزاري همایش و... فعالیت ميکنند». او با اشــاره به نقش احزاب در دولت اصلاحات گفت: «مگر در دوره آقاي خاتمي که خدا حفظش کند، به احزاب توجه نشد و دوره شکوفایي و توسعه سیاسي اتفاق نیفتاد؟ اما چه شد به جایي رســیدیم که خانه احزاب تعطیل شد؟ در این دهه است که ميبینیم روزنامه ســلام و عدالت چاپ ميشــود. در این دوره است که احزاب بر قدرت تأثیر ميگذارند و نقش آیتالله هاشمي را بــراي تعدیل و اعتــدال داریم ». امیري گفــت: «مقطع دیگر از انتخابات 92 شروع ميشود که روحاني به احزاب توجه ویژه دارد و به نقش احزاب در زمینه کادرســازي و انتقــاد دقت نظر دارد. در این چهار ســال به دســتور رئیسجمهور اصلاح قانون احزاب صــورت ميگیرد ». معــاون رئیسجمهور بیان کــرد : «احزاب به توســعه سیاسي کمک و نقش بسزایي ایفا کردند؛ البته تا رسیدن بــه آن جایگاه که انتظار داریم، راه داریم بنابراین حزب در ایران در دوره نوجواني خود است .»

او با اشــاره به تلاش دولت براي فعالیت احزاب گفت: خیلي تلاش کردیم جایگاهــي براي احزاب ایجاد شــود. نیاز به منابع و کارهــاي پژوهشــي در دانشــگاه داریم حتي نیــاز به حمایت شخصیتهاي بزرگ داریم. امیري با اشاره به نیاز کشور به احزاب قدرتمند گفت : «متأســفانه به دلیل نبود کارکرد حزبي از ظرفیتي که در مجلس ایجاد شــده بهــره نميبریم. کارکــرد حزب تنها سیاســي نیست؛ باید آن را در کارکردهایي دیگر هم ببینیم. دولت از پیشنهادات استقبال ميکند. نباید همه چیز را بر گردن حاکمیت بیندازیم؛ درست نیست. احزاب باید خود را تثبیت کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.