ایران، ارزش بازگشتهای متعدد را دارد

Shargh - - سیاست -

...موضوع مســئولیت توتال در ارتباط با ساخت داخل و انتقال فناوری نوین به شــرکتهای ایرانی، موضوعی است که از سوی وزارت نفت بسیار مورد توجه قرار گرفته.

البته که صنعت نفــت و گاز ایران بدون توتال یا دیگر شــرکتهای بزرگ غربی، رو به قبله دراز نکشــیده و کارایی و توانمندی شرکتهای ایرانی در اثنای تحریمهای ظالمانــه و در اجرای موفق پروژههای بسیار مهمی که برخی از آنها )فازهای پنجگانه 17 الی 21 پارس جنوبی( در ســال جاری به بهرهبرداری رســیدند اثبات شــده اســت و در این میــان پتروپــارس بهعنوان شــریک ایرانی با شــرکتهای بزرگ خارجی، توانســته بــا رهبری، هدایت و انجام و به بهرهبرداری و تولیدرســاندن پروژههای بســیار مهمی مانند مگا پروژههای فاز یک پارس جنوبی و افزایش ظرفیت آن، فازهای 4 و 5، فازهای 6 و 7 و 8، فاز 12 )بهعنوان بزرگترین پروژه تاریخ صنعت کشور( و فاز 19 پارس جنوبی، تواناییهــای خود را در اجــرای پروژههای عظیم نفــت و گاز اثبــات کنــد و در قامت یک شــرکت نفتی اکتشــاف و تولید مهم و کارآمد بینالمللی، شانهبهشــانه بزرگان این عرصــه حرکت کند؛ اما ناگفته پیداســت کــه همکاری با توتــال علاوه بر پیامهایی که گفته شد نتایجی را نیز به دنبال دارد که کمترین آن انتقــال دانش و فناوریهای نوین، بهروزرســانی و ارتقای دانش بومی شــرکتهای ایرانی در همه عرصههــای مدیریت و تکنولوژی و مهندســی و در نتیجــه افزایــش توانمنــدی و کارایی آنان اســت. به نظر میرسد چکیده روایت بــرد- برد امضای قرارداد فــاز 11 پارس جنوبی و ســود و منفعت دوجانبه آن، همانی است که در سخنرانی هوشمندانه مدیرعامل توتال و در قالب یک جمله ساده؛ اما عمیق بیان شد؛ جملهای که صاحبنظران با شــکافتن پوسته ظاهری، به مغز آن که همانا «جذابیت نســخه جدید قراردادهای نفتی ایران» و «ترســیم سیاســت آتــی توتال در قبال ایران» است میرسند؛ آنجا که گفت: «من با خانوادهام به ایران آمدهام و قطعا باز هم به ایران میآیم، چون این قرارداد آغاز راه همکاری با ایران است و «این کشــور ارزش بازگشتهای متعدد را دارد»».

*کارشناس حوزه انرژی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.