عاشقی در قلمرو طالبان

Shargh - - سیاست -

شرق: ولایت بادغیس در غرب افغانستان، در چند روز گذشته شــاهد چند «قتل ناموسی» بوده است. هنوز چند ســاعت از انتشــار خبر اول نگذشته بود که خبرهای دیگر پشــت ســر هم از این منطقه در افغانســتان مخابره شــد؛ بیشــتر رویدادها هم در منطقه تحــت کنتــرل طالبان رخ داده اســت که معنای آن نبود فردی است که این افراد را به قانون بســپارد؛ اگر هم باشــد، دادگاه صحرایی است. در همین دادگاههای صحرایی مواردی مانند سنگسار اتفاق میافتد.

در مورد اول، شنبهشب خبر آمد که دو نوجوان بــرای اینکه آینده خــود را کنار هم رقــم بزنند، از خانههــای خود فرار میکنند؛ امــا در راه خروج از قلمــرو طالبان، هر دو به دســت پــدر دختر که ۱4 ســاله بوده، به قتل میرســند. پســر ۱۸ساله بوده است. به دلیل اینکه قتل در قلمرو طالبان رخ داده اســت، هیچگونه پیگیری صــورت نخواهد گرفت؛ زیرا اگر فردی بهعنوان مأمور دولت به منطقه برای تحقیق برود، جان سالم به در نخواهد برد.

مورد دوم چند ســاعت پس از این رویداد اتفاق افتــاد. دو جوان که گویا «عاشــق همدیگر بودند»، از خانه خود فــرار میکنند؛ ولی برادر دختر آنها را در منطقــهای پیدا میکند و بــه طرف هر دو آتش میگشاید و در نتیجه، هر دو کشته میشوند. دختر و پســر هر دو 20ســاله بودند و به قصد ازدواج از خانه فرار کرده بودند.

نکته شــایان توجه این اســت که دختری که قصد ازدواج با آن پســر را داشــته، دختر قاضی نام نهاد طالبان در منطقه اســت و گویا قاضی با ازدواج این دو موافقت نکرده اســت. وی پس از اینکه از ماجرای فرار اطلاع پیدا میکند، به پســر خود دستور میدهد هر دو را بکشد. وضعیت آن پسر هم که مشــخص است؛ عاشق دختر قاضی طالبان در منطقهای شــده اســت که زیر دست طالبان اســت و این اگر عملیات انتحاری نباشد، چیزی از آن کم ندارد.

موردی که روز دوشنبه اتفاق افتاد، قتل یک زن به دست همسرش در منطقهای از این ولایت است. این قتل به دلیل «اختلاف خانوادگی» صورت گرفته است. این زن! که ۱۸ ساله بود، به دست شوهرش در ولایت بادغیس حلقآویز شــد. در هفته جاری، این چهارمین قتل در ولایت بادغیس است.

چندی پیش هــم مورد مشــابهی در مرکز این ولایــت رخ داد که فرد ضارب پس اینکه یک دختر و پســر جوان را به گلوله میبندد، به قلمرو طالبان فــرار میکنــد و به آنهــا میپیونــدد. در همه این موارد، مقامات دولتی بــه گفتن «تحقیقات را آغاز کردهایم»، بســنده کردهاند؛ ولی در گذشــته موارد زیادی از این قبیل اتفاقها افتاده که به فراموشــی سپرده شده است.

بر اســاس گزارشها، ولایتهای هرات، غور، بادغیس، تخار، فاریاب، بغلان، جوزجان و بامیان از ولایتهایی هســتند که بالاترین آمار قتلهای ناموســی را دارند. وزارت امور زنان و کمیســیون حقوق بشــر افغانســتان، آگاهنبــودن از قانون، مجازاتنشــدن، فقر، بیســوادی و نبــود اراده سیاسی در این مورد را از دلایل قتلهای ناموسی دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.