پیشنهاد

Shargh - - سیاست -

نودمین سالگرد تولد توران میرهادي

شــب نودمیــن ســالروز تولــد تــوران میرهادی، دوشنبهشب با سخنرانی و رونمایی از سه کتاب در کانون زبان فارســی برگزار میشود. این مراسم از سوی شورای کتاب کــودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، شــرکت تهیه و نشــر فرهنگنامه و مجله بخارا برای گرامیداشت یاد و خاطره او برگزار میشود. در این مراسم ایران گرگین، نوشآفرین انصاری، گلی امامی، زهره قایینی و شهرداد میرزایی ســخنرانی خواهند کرد. یکــی از فعالیتهای متعدد میرهــادی، پیگیری ایده فرهنگنامــه کودکان و نوجوانان اســت. این ایده را در سال ۱۳۵۸ با کمکهای مالی محسن خمارلو آغاز کرد. او که در پی سکته مغزی در شــهریور ۹۵ در بیمارستان بستری شد، در ۱۸ آبانماه همان سال در ۸۹ سالگی، درگذشت. حالا قرار است این مراســم در شب ۹0 سالگی توران میرهادی، ساعت پنج عصر دوشــنبه، نوزدهم تیر در کانون زبان پارسی، واقع در ســهراه زعفرانیه، خیابان عارفنسب، پلاک ۱2، برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.