سود بالای بانکی و تخريب بازارهای مالی

Shargh - - صفحه اول - حسین عبدهتبریزی . اقتصاددان

چندسالی اســت سود بالای سپردهها در سطحی بسيار فراتر از نرخ تورم پرداخت میشــود؛ دليل اين نــرخ نامتعادل، رقابت بانکهــا و مؤسســات اعتباری ضعيفتــر و گاه بــدون مجوز با بانکهــای بهتر كشــور اســت؛ اين پديده اقتصــاد ايــران را مدام تخريب میكند: كسبوكارها را از توسعه فعاليت بازمیدارد و مردم را به مشاركت در اقتصاد تشويق نمیكند؛ حتی كاركردن برای بســياری ديگر صَرف نمیكند.فعــالان كســبوكار حــوزه فعاليتی در اقتصاد ايــران نمیيابند كه ســود ۲0 يا ۲۵ درصد بدهــد و از اينرو نهفقط اخذ تســهيلات ۲۵ يا ۲8 درصدی برای توســعه كارهايشان صرف نمیكند، بلکه مدتهاست محدودكردن فعاليتهای جاری و سپردهگذاری در بانکها برايشان مطلوبتر شده اســت. به اين دليل، دســتيابی به نرخ رشــد بالا و اشــتغال برای اقتصاد ايران ناممکن شــده است. میدانيم بازده ســرمايهگذار عبارت اســت از نرخ ســود بدون خطر به علاوه صرف ريســک خطری كه ســرمايهگذار میپذيــرد؛ يعنی بــرای پذيرش ريسک كسبوكار مازادی میخواهد. شگفتا كه اين صرف ريسک در سالهای اخير نرخی منفی داشته اســت. هركس كه میخواهد ريســکی را بپذيرد و كسبوكاری را شروع كند، وضعيت بهتری از كسی كه پولهای خود را در بانک ســپرده میكند، ندارد. يعنی، آن نرخ سود بانکی كه مردم آن را بدون خطر تلقی میكنند، بالاتر از نرخ بازده هر كاری است كه بخواهند شروع كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.