ماندگار بر اصول

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

نام «مصطفی معيــن» در بازخوانی و واكاوی رخدادهــا و حوادث دانشــگاه و دانشــجويان عنوان پرتکرار و بااهميتی اســت، او قريب به يک دهه ســکاندار وزارت علوم بوده، 10 سال پرفرازونشيبی كه عنوان پدر استعفا را از سوی منتقدانش...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.