جهانگيري: «توتال» هيچ تعارضی با قانون ندارد

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد:

قرار بــود رئيسجمهور در همايش روز ملي صنعــت و معدن كه البته با يــك هفته تأخير از ســالروزش برگزار شد، حضور داشــته باشد، اما نيامد. دليل آن را محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كسالت او عنوان كرد....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.