توضيحات حسين كروبي درباره رايزني براي رفع حصر رهامي: ديدار با مقاممعظم رهبري شخصي نبود

Shargh - - سیاست -

«محســن رهامــي» و «رســول منتجبنيــا» در کنار «هــادي خامنــهاي» از فعــالان اصلاحطلبي هســتند که مدتي اســت در برنامههايي که از سوي دفتر مقام معظم رهبري برگزار ميشــود، شــرکت ميکننــد؛ از افطــاري گرفته تا شــرکت در نماز عيد فطــر. رهامي و منتجبنيا پيشتر هــم ديداري را با مقام معظم رهبــري درباره رفع حصر و موضوعات مربــوط بــه اصلاحطلبان داشــتهاند. ديــداري که برخي از اصلاحطلبان آن را شخصي ارزيابي کردند. موســويلاري دراينباره گفته بود: «آقايان رهامي و منتجبنيــا با پادرمياني آقاي ســيدهادي خامنهاي به ديــدار با رهبري رفتند که البتــه آنگونه که خود اظهــار کردنــد، ديدار شــخصي بوده اســت». حالا محسن رهامي به اين بخش از سخنان موسويلاري اينگونه پاسخ داده است: «اين تعبير اشتباه و توهين اســت. ملاقات ما شــخصي نبود. مثلا چه مســئله شــخصي بين ما و رهبري وجود دارد که ايشان يک ســاعت براي اين بحث وقت گذاشــتند. آن ملاقات بههيچوجه شخصي نبود. استفاده از واژه پادرمياني براي آن ديدار غلط اســت. پادرمياني براي کســاني اســت که جايي راهشان نميدهند و يک نفر ميرود واســطه ميشــود؛ درحاليکه قبل از آن من از سال 9۰ تاکنــون هفت يا هشــت مرتبه بهعنــوان وکيل تامالاختيار آقــاي کروبي با مشــاوران عالي رهبري درباره موضوع حصــر و آقاي کروبي صحبت کردم. من دهها بار با مراجع و علماي قم و فقهاي شوراي نگهبان که با رهبري در تماس هستند؛ مثل آيتالله يزدي و آيتالله مؤمن، جلسه داشتم؛ بنابراين اينکه فکر کنند ما کار شخصي داشتيم و رهبري هم آنقدر وقت آزاد دارند که براي کار شــخصي يک ســاعت زمان گذاشتند، اشتباه است...».

رهامــي در جاي ديگر مصاحبه بــا «خبرآنلاين» گفته اســت: «درحصربودن آقاي موســوي و آقاي کروبي به نفع برخي افراد اســت؛ چون نان حصر را ميخورند؛ بنابراين نميخواهند رفع حصر را پيگيري کننــد. از اين جهــت ميگويند کار ما بــراي ديدار با رهبري شــخصي بوده و هيــچ ارتباطي با اصلاحات ندارد».

چه کسي رابط است

بحث درباره ديدار يا به عبارت درســتتر ارتباط اصلاحطلبان با مقام معظــم رهبري از موضوعاتي بود که با درگذشــت آيتالله هاشميرفسنجاني به موضوعي جدي در اين جريان سياســي تبديل شــد. در نهايت هم اسحاق جهانگيري بهعنوان اين کانال ارتباطي شــناخته شــد. او خــود در مصاحبهاي با روزنامه «شرق» دراينباره گفته است: «ما با دوستان و بــزرگان اصلاحطلــب مذاکــرهاي داشــتيم؛ آنها تأکيد کردند که اين کار انجام شــود. من هم با آقاي رئيسجمهور مشــورت کردم و نهايتا به اين نتيجه رســيدم که ايــن ملاقات )بــا رهبري( انجام شود که انجام هم شد. هم درباره شرايطي که مرحوم آيتالله هاشميرفســنجاني داشــت، صحبت شــد و هم شــرايط اصلاحطلبان. درباره موقعيــت، جايــگاه و نقــش آنهــا در انقــلاب و نظام و نيز درباره سران اصلاحطلب هم صحبت شــد. جلســه بسيار خوبي بود و من گزارش کامل را به سران اصلاحطلب دادم. نظرات مقــام معظم رهبري، نظرات بسيار روشني راجع به افراد و جريان اصلاحطلب اســت و استقبال خيلي خوبي انجام شــد. من به سهم خودم سعي ميکنم تاآنجاکه امــکان دارد، در ايجاد و برقراري اين کانال ارتباطي تلاش کنم... ايشــان )مقام معظم رهبري( گفتند از نظر من مشــکلي براي اصلاحطلبان وجود نداشــته و الان هم دوســت دارند رابطه مستقيمي با ما داشــته باشــند. )مقام معظم رهبــري( از من خواستند که اين نقش را ايفا کنم».

بعد از آن بود که موسويلاري در همان مصاحبه با «خبرآنلايــن» گفته بود: «قبل از انتخابات مجلس مــن و آقايان جهانگيري و انصاري ديداري با رهبري داشــتيم. بعد آقاي جهانگيري چون در دولت بود، بيشــتر اين ديدارها را تکرار کــرد. جهانگيري خيلي اميدوار اســت و معتقد اســت که اين رفتوآمدها ميتواند اگر مســائلي در بين باشد، حل کند. آخرين ديــدار هم دربــاره حضور اصلاحطلبــان در عرصه انتخابــات و جامعــه بود که رهبري گفتــه بودند با حضور اصلاحطلبها مشــکلي ندارند. مطالبي هم درباره آقاي خاتمي و محدوديتهاي ايشــان در آن ديدار مطرح شده بود».

تعيين ايــن کانال در حالي بود که پيشتر رهامي و منتجبنيا هم ديداري را با رهبري داشتهاند. حالا سؤال اين است که اين ديدار و فرصت تنهــا بايد از يک مجرا صــورت بگيــرد يــا آنکه هر فعال اصلاحطلبــي ميتواند از ظرفيــت خــود دراينبــاره اســتفاده کنــد. شــايد جواب اين پرســش بتواند فعالاني را که به ديــدار رهبري ميروند، از برچســبزدن بــه يکديگر دور کند. اينکه موســويلاري بگويد اين ديدارها شــخصي اســت و رهامــي در پاســخ بگويد عدهاي نانشان در حصر اســت يا اينکه عــدهاي خود را وکيــل محصــوران معرفي بکنند و ديدارشان با رهبري را اينچنين توجيه کنند.

توضيحات فرزند مهــدي کروبي دربــاره ديدار با رهبري

حســين کروبي، فرزند شــيخ مهــدي کروبي که طبيعتا درگيري مســتقيمي با ايــن موضوع دارد، به پرســشهاي «شــرق» دراينباره جواب ميدهد. به گفته حســين کروبي «محســن رهامي مشاور شيخ اســت؛ امــا از جانب ايشــان وکيل نبوده اســت که بخواهــد به ديدار رهبري برود. آقاي کروبي )شــيخ مهدي( به ما که فرزندان ايشان هستيم، هم توصيه اکيد کردهاند که درباره مسئله حصر من، با هيچکس ديداري نداشته باشيد و با احدي هم صحبت نکنيد. ما هم در اين هفت ســالي کــه از حصر ميگذرد، با هيچکسي دراينباره ديداري نداشتهايم.»

او ادامــه ميدهــد: «اينکــه آقايــان رهامــي و منتجبنيا رفتهاند و با رهبري ديدار داشتهاند، لطف آنها بوده اســت و ما هم قدردان ايشان هستيم؛ اما اين ديدار از ناحيه خودشــان صورت گرفته اســت؛ يعني به دليل اينکه احساس ميکردند مسئله حصر و رفع آن به نفع مصالح نظام است، به ديدار رهبري رفته و با ايشان صحبت کردهاند.»

فرزنــد مهــدي کروبــي همچنين دربــاره ديدار منتجبنيا و رهامي اضافه ميکند : «من در جريان آن ملاقات يکســاعته قرار گرفتم که درباره حصر بوده است، هم منتجبنيا و هم رهامي گفتند آن ديدار از ناحيه خودشان بوده است.»

فرزند مهدي کروبــي درباره اينکه واقعا کســي بــه دنبال کاســبي بــا محصورين اســت، ميگويد: «جريانهايي در فضاي سياســي هســتند که گمان ميکننــد با رفــع حصر عرصــه يکهتــازي آنها در سپهر سياســت به خطر ميافتد و بههميندليل هم علاقهاي ندارند حصر پايان پيدا کند که اين نگاه بايد تغيير پيدا کند .»

فرزنــد مهدي کروبــي در نهايت تأکيــد ميکند: «هرکســي درباره رفع حصر هر تلاشــي که ميتواند انجام دهد، قابلتقدير است و نبايد در اين موضوع در را به روي ظرفيتها بســت. مثلا آقاي موسويلاري مدتي پيش با آقاي طائب، رئيس ســازمان اطلاعات سپاه، ديدارهايي را درباره رفع ممنوعالتصويري آقاي خاتمي انجــام داده بود. من حتــي از آقاي خاتمي ســؤال کردم که ايشــان گفتند در جريان اين ديدارها نبودهاند؛ بنابراين اگــر بخواهيم تلاشها را از ناحيه شــخصي نگاه کنيم، ميتوان به اين ديدار هم وجه شــخصي داد. درحاليکه همانقــدر که رفع حصر براي ما دغدغه اســت، رفــع ممنوعالتصويري هم دغدغه است و بايد از همه ظرفيتهاي بهره برد.»

او در خاتمه گفــت: «معتقدم بايد از هر ظرفيتي که بتواند در راســتاي اهداف، اجريــان اصلاحات با مقام رهبري ارتباط داشته باشد، استفاده کرد و نبايد اين ظرفيتها را محدود کرد.»

حسين کروبي: جريانهايي در فضاي سياسي هستند که گمان ميکنند با رفع حصر عرصه يکهتازي آنها در سپهر سياست به خطر ميافتد و بههميندليل هم علاقهاي ندارند حصر پايان پيدا کند که اين نگاه بايد تغيير پيدا کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.