ريشسفيدان اصولگرا همچنان در انزوا

Shargh - - سیاست -

شرق: جلسات جامعتين برگزار ميشود. اين همه چيزي است که درباره دو نهاد سنتي روحانيت، خبري ميشود؛ بدون اينکه جزئيات دقيقي از محتواي جلســات منتشر شــود. دو نهادي که قرار بود در انتخابات رياستجمهوري ســال 9۶ نقش اصلي را ايفا کنند؛ اما با ورود جمنا )جبهه مردمي نيروهاي انقلاب( دوباره به حاشيه رانده شدند. تاکنون هيچ خبري از اينکه آنها علت شکســت اصولگرايان يا آسيبشناســي انتخابات 9۶ را در دســتور کار خود قرار داده باشــند، نشده اســت. جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين تا انتخابات 7۶، محور اجماع و انتخاب اصولگرايان يا جناح راســت آن زمان بودند. بعد از شکســت اصولگرايــان در انتخابات رياســتجمهوري 9٢ و ازدستدادن انتخابات مجلس دهم در تهران، به نظر ميرسيد دوباره اقبال به سمت سنتيها رو کرده اســت. آن هم بعد از تجربه ناخوشايند وانهادن بازي به نواصولگرايان. در عمل اما اين اتفاق نيفتاد و درحاليکه اعلام شده بــود جامعه روحانيــت کميتههاي انتخاباتي خود را هــم تعيين کرده و در حال برنامهريزي اســت که براي نخســتينبار به انتخابات شوراي شهر هم ورود کند، ناگهان از جبهه جديدي درون اصولگرايي به نام «جمنا» رونمايي شــد. حجتالاســلام رضا تقوي، قائممقام جامعه روحانيت مبارز و رئيس شــوراي سياســتگذاري ائمه جمعه که اخيرا بابت سخنان ميثم مطيعي، در نماز جمعه تهران، با اعتراضات زيادي روبهرو شــده بود، به فارس گفته است: «جلسات جامعه روحانيت طبق روال برگزار میشود، در جلسه اخير، موضوعات سياســی و فرهنگی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و نســبت به حاشيهســازیها و تنشهای اخير که از سوی برخی مسئولان در جامعه ايجاد شــده، نقد و بررســی صورت گرفت». تقوي توضيحــي درباره اينکه منظورش از حاشيهســازيها چيست، نداده اســت؛ اما احتمالا مقصودش، واکنشها به تخريب دولت و رئيسجمهوري و انتقادهايي است که تريبون نماز جمعه را هدف گرفته اســت! تقوی در ادامه گفته است: «اين تنشها عاملی برای شايعات و تشويش اذهان در جامعه شده است؛ بنابراين آقايان جامعه روحانيت نســبت به اين حاشيهسازیها اظهار نگرانی کردند؛ چراکه ما معتقديم دستگاه اجرائی با اين روند از اهداف اصلی خود دور میشود.»

قائممقــام جامعه روحانيت مبارز با تأکيد بر اينکه بايد اين نوع مباحث و کشمکشهای سياسی خاتمه داده شود، گفته است : «مطالبه مردم اشتغال، رکــود و بیکاری اســت و بايد در اين زمينه کار شــود». او در پاســخ به اين ســؤال که آيا نامه و تذکری از ســوی جامعه روحانيت به دولت ابلاغ شده است يا خير، گفته اســت: «اين موضوع بعدا مشخص میشود، اما موضوع اصلی جلسه اين هفته، حاشيهسازیهای اخير بود». آيتالله عبدالمحمود عبداللهی، عضو جامعه مدرســين حوزه علميه قم هم از برگزاری نشســت هفتگی جامعه مدرسين، به رياست آيتالله يزدی خبر داده و گفته است که اين نشســت با حضور اعضای شورای مرکزی برگزار و درباره مسائل سياسی روز بحث و بررسی شد.»

انتقاد از مهندسي در جمنا

جامعه روحانيت در شــرايطي چشم بر آسيبشناســي انتخابات بسته اســت که ديروز عبدالرضا مصری، از نمايندگان اصولگرای مجلس در نقد ســازوکار جبهه مردمي نيروهاي انقلاب، بهويــژه رأيگيري در کنگره آن به خبرآنلاين گفته اســت : «در بحث انتخابــات و رأیگيریها انتقادی که وارد شــد اين بود که برخی معتقد بودند انتخاباتی که برگزار شد، مهندسی شد. هرچنــد خيلی پررنگ نبود، اما به هر صورت خللی در اين مورد وارد شــد. امــا به هر صورت جمعبندی خوبی صــورت گرفت و برای اولينبار بود که اصولگرايان با مکانيسم رأیگيری پيش رفتند؛ اما اينکه چرا به يکباره بعد از انتخابات فعاليت آنها قطع شــد، جای سؤال است ». همچنين محمدحسن آصفری، عضو جبهه مردمی نيروهای انقلاب اســلامی به نامهنيوز در نقد جمنا گفته اســت تغييرات جمنا راه به جايی نخواهد برد و باعث نمیشود مجموعه نيروهای انقلاب توفيقی به دســت آورند. او گفته اســت: «امروز اصولگرايــی و جريــان انقــلاب نياز به يــک بازنگری جــدی دارد، فقط با سازوکاری به اسم جمنا، نمیشود مسائل را حل کرد. اگر جريان رقيب آقای روحانی ٢9 ارديبهشــت ۱۶ ميليون رأی در انتخابات رياستجمهوری آورد، به خاطر آن نبود که جمنا توانست مردم را بسيج کند و پای کار بياورد، بلکه آرايــی ثابــت و پايبند به آرمانها بودند که آمدنــد و آرای خود را به داخل صنــدوق انداختند؛ بنابراين چه جمنا بود و چه نبود اين اتفاق رخ میداد.» او با اشــاره به چهرههــا و جريانهايي در جريــان اصولگرايي، مانند جبهه پايــداري يا جمعيت رهپويان انقلاب اســلامي و چهرههايي مانند حســين فدايي کــه نقش محوري و مؤثري هم در جبهــه مردمي نيروهاي انقلاب داشــتند، گفته اســت : «امثال آقاي فدايي براي مردم ســوختهاند. مهم آن اســت که جريان سوم امروز با شعارهای مردمپسند و استفاده از چهرههای سوختهنشده تشکيل شود. نه آنکه افرادی بخواهند مديريت در سايه باشند، يکی از دلايل شکســت جمنا اين بود که برخی میخواستند در سايه باشند و مديريت در ســايه کنند. اين نگاهها را جريــان انقلاب خوب درک میکند. تا اينها حل نشود مســائل و مشکلات ما برطرف نخواهد شد. حرکت جمنا جديد و ارزشــمند است و اگر کسانی برای رسيدن به پست و مقام بخواهند آن را به نفع خودشان تسخير کنند، قطعا نيروهای انقلاب اقدام آنها را پس میزنند و نمیپذيرند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.