تكذيب قطع ملاقاتهاي مردمي در بهارستان

Shargh - - سیاست -

شرق: سخنگوی هيئترئيسه مجلس گفت که ملاقات مردمــی نمايندگان از روز شــنبه از ســر گرفته شــده اســت. اين ســخنان او در واکنش به سخنان عزتالله يوســفيانملا نماينده آمل و لاريجان است که از انتقال ملاقاتهای مردمی نماينــدگان از تهران به حوزههای انتخابيــه خبر داده بود. محمدرضــا بادامچی نماينده تهران هم در اين مورد بــا رد انتقال ملاقات نمايندگان به حوزههای انتخابيه به «شــرق» میگويد: «دو، ســه روز اســت که ديدارها از سر گرفته شــده است». او در پاســخ به اينکه با توجه به اتفاقات حمله تروريســتی به مجلس امنيت لحاظ شــده؟ گفــت: «بعد از تغيير حفاظــت مجلس، نيروهای امنيتی به شــکل واضحی در اطــراف و درون مجلــس وظايــف خــود را انجام میدهند».

بهــروز نعمتی ســخنگوی هيئترئيســه مجلس در گفتوگو با «ايســنا»، ضمن اشــاره به انتشار خبری مبنی بــر متوقفشــدن ملاقــات مردمــی نمايندگان گفــت : «شــايد نظر چند نماينده اين باشــد، امــا تا اين لحظه چنين تصميمی در هيئترئيســه مجلس گرفته نشــده اســت ». او افزود : «نمیتوان در پارلمان را روی مردم بســت. اين حق مردم اســت که با نمايندگانشان ملاقات کننــد و قطعا اتفاقات اخير مجلس هم تأثيری روی ملاقاتهای مردمی نخواهد داشــت». سخنگوی هيئترئيســه مجلس اضافه کرد: «ساختمان ملاقات مردمی در حــال تعمير بود و با پايان تعميرات ملاقات مردمی از روز شــنبه با يک تغيير سيســتم از سر گرفته شــد. ما آنقدر بر موضوع ملاقاتهــای مردمی مصر هستيم که ســاختمان جديدی با شرايط ويژه که مردم بتوانند راحتتر با نمايندگان ارتباط برقرار کنند، در حال ساخت است و در زمان خود به بهرهبرداری میرسد.»

اين در حالي است که «عزتالله يوسفيانملا » رئيس کميســيون تدويــن آييننامه داخلی مجلس شــورای اسلامی به «تســنيم» گفت: «در آخرين نظرسنجی که از نمايندگان به عمل آمد، اکثــر آنها معتقد بودند بايد نيروهای امنيتی اقدامات کارشناســی خود را به منظور برقراری هرچهبيشتر امنيت در محدوده پارلمان بيشتر کنند». او با تأکيد بــر اينکه تا زمانی که ملاقات مردمی در فضــای مجلس صــورت میگيرد، برقــراری کامل امنيت امکانپذير نخواهد بود، افزود: «به طور مثال در روزهای دوشنبه که اکثر نمايندگان ملاقاتهای عمومی دارند، اگر هر نماينده حدودا 5۰ مراجعهکننده داشــته باشد و حدود ٢5۰ نماينده نيز در مجلس حضور داشته باشند، نزديک به ۱3 هزار مراجعهکننده در يک روز وارد مجلس میشوند. در اين شرايط طبيعتا امکان برقراری کامل امنيت به وجود نمیآيد».

رئيس کميســيون تدويــن آييننامه داخلی مجلس ادامه داد: «بنابراين بســياری از نمايندگان اين موضوع را مطرح کردهاند که در شــرايطی که تمامی نمايندگان در حوزههــای انتخابيه خود حتی گاه بيش از يک دفتر ارتبــاط مردمی دارند، آيا واقعا نياز اســت که در محل مجلس شــورای اسلامی پاســخگوی مردم شهرستان متبوعشان باشــند؟». يوســفيانملا گفت: «با توجه به اينکه هــر نماينده موظف اســت حداقل يــک روز در هفتــه به حوزه انتخابيه خود ســر بزند و در شــرايطی که تا مجلس ســوم اصلا موضــوع ديدارهای مردمی با نمايندگان در محل مجلــس مطرح نبود، نمايندگان تصميــم گرفتند بــرای افزايــش هرچهبيشــتر امنيت مجلس از اين پس ديدارهای مردمی در محل مجلس را لغــو کنند و ديدارهــای مردمی را بــه ملاقاتهای استانی محدود کنند .»

او ادامه داد: «البته مقرر شــد از اين پس نمايندگان برنامه حضــور خود را در حوزه انتخابيهشــان پيش از حضور در آنجا اعلام کنند تا مراجعان با اطلاع قبلی به دفاتر نمايندگان مراجعه کنند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.