خودرو حريم خصوصي محسوب ميشود

Shargh - - سیاست -

خانه ملــت:

محمــد کاظمــي نايبرئيس کميســيون قضائــي و حقوقــي مجلــس در واکنــش به اظهارات مختلف مســئولان ناجا و قوه قضائيه مبني بــر اينکه داخل خودرو حريم خصوصي نيســت، گفــت: مجوزهــاي قانوني براي کنترل امنيت عمومي شــهر بــه مقامات انتظامــي عمومــا داده ميشــود تا نســبت به بازرسي خودروها در ورودي شهرها اقدام کنند. نماينده مردم ملاير در مجلس شــوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه تفتيش و بازرســي خودروها با حکم قضائي مجاز اســت، تصريح کرد: بازرسي از خودروها به هــر دليلي نيازمند حکم قضائي است. او با اشــاره به بازرســي و توقف خودرو بــه دليل تذکــرات اخلاقــي و حفــظ حجاب، گفت: مــردم درهرحال مقيد بــه اجراي قانون و موظــف به اجراي مقررات هســتند، از اين رو مقامات انتظامي با داشتن حکم قضائي، ضمن بازديد خودروها يا مشــاهده تخلفي در خودرو بر اســاس وظيفه قانوني ميتوانند بازرســي يا برخورد کنند. کاظمي تأکيد کرد: البته پليس در مقــام انجام وظيفه اگر به خودرويي مشــکوک شــود ميتواند نسبت به بازرســي اقدام کند اما بازرســي و تفتيش تمامي خودروها بدون حکم قضائي امکانپذير نيست. او افزود: خودرو حريم خصوصي محسوب ميشود و اينکه شيشههاي خودرو پايين يا بالا باشد، تفاوتي نخواهد داشت؛ در واقع حريمخصوصيبودن خودرو ارتباطي با فضاي پيدا يا پنهان خودرو ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.