آماده همکاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستيم

Shargh - - سیاست -

ايرنــا:

وزير کشــور روز گذشــته در نشســت مشترک شــوراي معاونين وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي با اشــاره به اينکه بايد نظام مهندســي رسانهاي داشــته باشيم، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد از رسانههاي کشور ارزيابي داشــته و آنها را رتبهبندي کند. در زمينه مســائل فرهنگي از جمله در حوزه سينما و تهيه فيلم با موضوع مســائل اجتماعي، مبارزه بــا مــواد مخــدر و همچنين موضــوع واگذاري پروژههاي نيمهتمــام در حــوزه فرهنگي آماده همکاري کامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هســتيم.عبدالرضا رحمانيفضلي پيشنهاد کرد: تفاهمنامه مشــترکي ميــان دو وزارتخانه تهيه و امضا شــود تا دو وزارتخانــه در اين تفاهمنامه اولويتهــاي خــود را مشــخص و پيگيري کنند چراکــه واقعا در اين زمينــه ظرفيتهاي خوبي وجود دارد. وزير کشــور همچنين درباره مراسم اربعين و لزوم هماهنگي بيشتر ميان دستگاههاي مختلف براي برگزاري اين مراســم افزود: ايجاد اين هماهنگي بســيار سخت است. وزارت کشور مســئول ايجاد هماهنگــي ميان دســتگاههاي مختلف کشــور اســت اما مســئوليت اصلي اين مراســم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ســازمان حج و زيارت اســت. وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامي براي مراســم اربعين امسال به موضوعات مهمي مثل حرکــت زائران در قالب کاروانها و بيمه زائران توجه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.