مهلت ۱۰روزه به 7فعال اصلاحطلب براي دفاعيه نهايي

Shargh - - سیاست -

ايلنــا:

وکيــل جمعــي از فعالان سياســي اصلاحطلــب از مهلــت ۱۰روزه بــراي ارائــه لوايح دفاعيــه نهايي، به هفت فعال سياســي اصلاحطلب خبر داد. حجت کرماني با اشاره به چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده هفت فعال سياسي اصلاحطلب که روز گذشته در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شــد، گفت: در اين جلسه بــه اتهامات خانــم آذر منصــوري و آقاي علي شکوريراد رسيدگي شــد که در آن، نامبردگان و همچنين بنده و آقــاي خندان که وکلاي آنها هســتيم، ضمن رد اتهامات وارده، دفاعيات لازم را انجــام داديــم. او ادامــه داد: دادگاه ۱۰ روز براي ارائه لوايــح دفاعيه نهايي، به هفت فعال سياســي اصلاحطلب مهلــت داد و ما آخرين دفاعيات را در مهلت مقــرر ارائه خواهيم داد. کرماني با بيان اينکه اين جلسه دادگاه در جوي آرام و خوب برگزار شد، افزود: اميدواريم با توجه به دفاعيات صورتگرفته و اينکه موکلان بنده از اشخاصي هستند که در مقاطع مختلف به نظام خدمت کردهاند و وفاداري آنها به صورت مکرر به کشــور و نظام به اثبات رسيده است، دادگاه حکم برائت موکلانم را صادر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.