كوبيدن سپاه برای كسی آبرو نمیآورد

Shargh - - سیاست -

بســيجنيوز:

ســردار غيبپرور، رئيس سازمان بسيج با انتقاد از هجمههايی که به سپاه میشود، گفت: کوبيدن سپاه که نماد اقتدار و دفاع از کشور است، برای کســی آبرو نمیآورد و درحالیکه در عرصههای دفاعی و امنيتی، ســپاه با تمام وجود در حال دفاع از کشــور است، تضعيف سپاه محل ســؤال جدی اســت. او با تأکيد بــر وحدت حول فراميــن ولــی فقيه افــزود: دعوا درســتکردن، همديگــر را کوبيدن و جبهه اختلاف را گشــودن و ارکان دفاعی کشــور را تضعيفکردن، جز آنکه دشمنان را شاد کند، نتيجه ديگری ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.