ياري خواستن از ائمه جمعه براي حقوق شهروندي

Shargh - - سیاست -

الهام امينزاده دســتيار ويژه رئيسجمهوري در امور حقوق شهروندي:

استفاده از ظرفيت عظيم و تأثيرگذار ائمه جمعه يکي از ضرورتهاي مهم در تبيين جايگاه و نهادينهشدن حقوق شهروندي اســت و دولت در ايــن راســتا از امامان جمعه سراسر کشور ياري ميطلبد.

)ايرنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.