اصلاحطلبان و اصولگرايان شروع كنند

Shargh - - سیاست -

بادامچيان عضو مؤتلفــه:

اصلاحطلبان از خود شروع کنند و جلوي تفرقه را بگيرند، اصولگرايان هم شــروع ميکنند. هر نوع تحقير عليه هرکسي باشد، خوب نيســت. اگر روحاني بخواهد دولت خود را با اصلاحطلبان و اعتدالگراها راه بيندازد، از برکت حضور ديگران محروم ميماند.)

ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.