تصحيح و پوزش

Shargh - - سیاست -

در صفحه نخست شــماره روز گذشته عکس خانم سهيلا جلودارزاده بهجاي عکس خانم زهرا شــجاعي چاپ شده بود که از هردو اين بزرگواران و خوانندگان محترم پوزش ميخواهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.