متهم رديف دونم: مجلسن کداگاهرگديزدانظر رپبرونن ودهدفسامد،فتييب قرگزاهر شزدنجاني را بگیريد

Shargh - - سياست -

روز گذشته نخستین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتي در مرحله تجدیدنظر در شــعبه 28 دادگاه انقاب، به ریاســت قاضي محمد مقیســه برگزار شــد. در این جلســه که دو متهم ردیف دوم و سوم و وکاي مدافع آنها و وکاي شرکت ملي نفت حضور داشتند، نجفي نماینده دادستان کیفرخواست صادره براي متهم ردیف دوم را قرائت کرد که بر اساس آن، اتهام متهــم ردیف دوم، اخال در نظام اقتصادي، پولشــویي و کاهبرداري عنوان شــد. این جلســه در حالي برگزار شــد که برخاف پیشبینيها، از «ع.ز.م» از متهمان این پرونده که از او به عنوان جعبه ســیاه پرونده فاسد نفتي نام برده ميشود، خبري نشد.

متهم ردیف دوم این پرونده «مهدي شــمس» اســت که در جریان پرونده فســاد نفتي، خود را دکتراي اقتصاد و اســتاد دانشــگاه لندن معرفي کرد که داراي تابعیت مضاعف ایراني- انگلیسي و ساکن انگلیس بوده است. اتهامات او بنا بر قرائت کیفرخواســت آن پرونده، افساد فيالارض در جهت اخال در نظام اقتصادي، مشــارکت در کاهبرداري 1,2میلیاردیورویي است. پولشویي و مشــارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ یکمیلیاردو 200 میلیون یورو و پولشــویي و مشــارکت در عواید حاصل از کاهبرداري شرکت نیکو به مبلغ ۷6۷میلیونو 500 هزار یورو از اتهامات او بوده است. دي ماه سال گذشته که حکم اعدام بابک زنجاني متهم ردیف اول این پرونده، به جرم افساد فيالارض از طریق اخال در نظام اقتصادي کشــور با تشکیل و مدیریت سازمانیافته از ســوي دیوان عالي کشور تأیید شد، حکم اعدام متهم ردیف دوم و سوم نقض شــد و به شــعبه همعرض ارجاع داده شــد تا دوباره به پرونده این دو متهم رسیدگي شود.

به گزارش ایرنا، بعد از قرائت کیفرخواست از سوي نماینده دادستان، رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف دوم پرونده گفت: بر اساس قرائت کیفرخواست از سوي نماینده دادستان شما نقش مؤثري در تشکیل باند اخالگران در نظام اقتصادي داشتهاید و در فســادي که در نظام اقتصادي کشور به همراه بابک زنجاني ایجاد شده است، نقش فعالي ایفا کردهاید. همه محمولههاي نفتي را فروختید و پولهاي بیتالمال که در اختیار شما بود بازنگرداندید. جلساتي که با بابک زنجاني داشتید، حکایت از آن دارد که او فردي بود که با شما و متهم «ح.ف.ه» کار را پیش ميبرد و این فساد بزرگ مالي را زماني که نظام اسامي براي راهانــدازي پروژههاي نفتي بــه آن نیاز داشــت، راه انداختید و موجب مختلشدن پروژهها شدهاید. اخال شما در نظام اقتصادي کشور زماني واقع شد که نظام به این وجوه نیاز داشته است.

«م.ش» با قرارگرفتن در جایگاه در دفاع از خود گفت: کیفرخواست همان کیفرخواست سابق است و در این مدت هیچ ماقاتي با وکا نداشتهام بنابراین از دادگاه اســتدعا دارم چندجلسهاي با وکا ماقات داشته باشم تا دفاعیهاي جامع و کامل ارائه کنم.

قاضي: با توجه به اینکه کیفرخواست همان کیفرخواست قبلي است و قبا هــم در برابر آن دفاع کردهاید و با توجــه به اینکه وقت نباید بگذرد، تقاضاي اســتمهال معنا ندارد و اگر خودتان نميتوانید بگذارید وکا از شــما در برابر اتهامات مندرج در کیفرخواســت دفاع کنند. بابک زنجاني هیچ سابقه خوبي نداشته و سوابق بسیار بد و محکومیت داشته است. او تنها یک تبدیلکننده ارز

بود که شما و فاح به او شخصیت دروغین و جعلي دادهاید و اموال مملکت را به غارت بردید؛ شما او را به مسئولان معرفي کردید؛ همه ماجرا را از حفظ هستید و با این اعمالي که انجام دادهاید شب و روز مأنوس و محشور بودهاید، پس همه اینها را توضیح دهید.

«م.ش»: فــرض بر برائت اســت، این در حالي اســت کــه اینجا فرض بر محکومیت است.

قاضي: این ادعاي شماســت و اتهامي است که به دادگاه ميزنید؛ شما با فاح و زنجاني کارتان این بود که چند ســال شکار کنید و اموال مملکت را به غارت ببرید.

«م.ش»: کیفرخواست به قلب حقیقت پرداخته است و تناقضات آشکار و ایرادات ماهوي در کیفرخواست بهویژه در آمار و ارقام مشاهده ميشود که اگر این آمار و اعداد و پرداختيهاي ارزي به حساب بنده را نگاه کنیم، از کل مبلغ بدهي بابک زنجاني به شرکت نفت هم بیشتر ميشود.

نماینده دادســتان: بنده اشتباهشــدن برخي اعداد را قبول دارم اما من با حجم بالاي پول ســروکار نداشــته و چهار، پنج میلیون تومان را ميشناسم؛ پرونده داراي ابعاد عظیم اقتصادي و اخالگري در نظام است.

«م.ش»: رابطه مــن و بابک زنجاني رابطه کارگزاري و کارفرمایي بوده که در کیفرخواســت به آن اشارهاي نشده و همه ادعاهاي کیفرخواست براساس اظهارات اســت؛ آنجا که بابک زنجاني حرفي در دادگاه و پرونده ميزند کذب و دروغ ميدانید اما هرجا راجع به من حرف ميزند و نوبت به من ميرســد، این اظهارات راست و صحیح است که این خود گزینشي و مصادره به مطلوب اســت. با جمعبندي بدهي من اعداد به میزاني رســید که دقیقا اندازه میزان بدهي بابک زنجاني شد و ميگویید این تصادفي است درحاليکه طبق دانشي که بنده در این حوزه دارم، احتمال یک به بينهایت است.

بنده لندننشین بودم که به درخواست و براي کمک به ایران آمدم؛ ناگهان اویننشین شدم. هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجاني همه اسناد جعلي را به نام من صادر کرد و گفته ميشود من این رقم به بابک زنجاني بدهکارم.

نماینده دادستان: الان طلبکار هستید یا بدهکار؟ «م.ش»: براساس کیفرخواست 39 میلیارد دلار طلبکارم. قاضي: خودت چطور؟ خودت ميگویي چقدر طلبکار یا بدهکار هستي؟

«م.ش»: من براساس کیفرخواست دفاع ميکنم نه اظهارات خودم. قاضي: خودتان چه حرفی ميزنید و چقدر بدهکارید؟

«م.ش»: هیچ بدهکار نیستم. قاضي: نظام با کسي شوخي ندارد و هر لندننشیني که در برابر نظام قدمي بردارد، اویننشــین ميشود. در دفاع از کیفرخواست حرف بزن و شراکت خود را با بابک زنجاني بیان کن و اینکه شما و فاح چگونه از آن هیولاي توخالي، یعني زنجاني، آدم بزرگي ساختید و او را اینگونه به شرکت نفت معرفي کردید که داراي دو بانک است؛ درحاليکه این دو بانک افآيآيبي در مالزي و کنت در تاجیکستان، شرکتي بیش نیستند. بگو آیا با زنجاني شراکتي داشتهاي یا نه؟ نفتي گرفتهاي یا نه؟ نفت را به کجا بردي و پول بیتالمال را چه کردهاي؟

«م.ش»: اول اینکه من و بابک زنجاني تفاهمنامه داشتیم، نه قرارداد؛ که 80 درصد آن اجرا نشــده و بخشــي از آن هم مربوط به قبل از قضایاي نفت بوده است.

قاضي: همین تفاهمنامه اجرائي شد و اینکه باید الزاما قرارداد باشد تا اجرا شود؟ صحیح نیست؟

«م.ش»: همه داســتان از آنجایي شــروع شــد که به قول من سندسازي مسخرهاي انجام شد که در تاریخ حسابداري جزء عجایب روزگار است. قاضي: چه کسي سندسازي کرده است؟

«م.ش»: شرکت هلدینگ سورینت. قاضي: مال چه کسي است؟

«م.ش»: بابک زنجاني. قاضي: شما، فاح و زنجاني.

«م.ش»: مــن چه ســهمي دارم؛ نشــان دهیــد که یک ســهمی دارم یا هیئتمدیرهاي هستم. قاضي: تشکیل آن با شماست.

«م.ش»: نه هیئتمدیره بودم، نه این شرکت را تشکیل دادم؛ این اظهارات شما استدلال استقرایي ناقصی است.

نماینده دادســتان: آیا از محل پول نفت و محل ارزها، شرکت هواپیمایي اونورایر ترکیه را به مبلغ 225 میلیون دلار خریداري نکردهاید؟

«م.ش»: من تنها کارگزار بودهام. بروید یقه بابک را بگیرید. قاضي: شما واسطه نیستید، بلکه شریک هستید؛ چون هیچ واسطهاي این همه نفت تحویل نميگیرد. بر اســاس کیفرخواســت مندرج در پرونده، شما عضو باند سهنفره براي شکارکردن پولهاي مملکت هستید. «م.ش»: من واسطهام.

قاضي: این یک ادعاست که با عمل شما نميخواند. ميخواهم این براي من جا بیفتد که شــما چه شراکتي با زنجاني دارید و نفت را چگونه و به کجا فروختهاید. نخست ثابت کن شــمس چه کسي است و در این باند اقتصادي چه نقشي داشتهاید. شکاري، از وکلاي شرکت نفت: آیا این متهم نفتها را تحویل گرفته است

یا خیر؟ «م.ش»: رسید بدهید که من نفت تحویل گرفتهام. قاضي: یعني شما نفت تحویل نگرفتهاید؟ ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.