رفتار متقابل درباره صیادان هندی لنج عربستانی

Shargh - - سياست -

ایســنا: مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور با بیان اینکه صیادان بازداشتشــده روی لنج عربســتانی، هندی بودند، گفت: بــا آنها طبق مقررات جمهوری اســامی ایران رفتار میشود. مجید آقابابایی، درباره دستگیری صیادان لنج عربستان در آبهای سرزمیني کشورمان اظهار کرد: چهار صیاد هندی که روی یک شناور عربستانی مشغول فعالیت بودند، پس از ورود به آبهای ســرزمینی ایران دستگیر شدند. این افراد تحویل مقامات قضائی داده میشوند.

وی در ادامه درباره نحوه رسیدگی به جرم این افراد افزود: اگر این افراد که به صورت غیرقانونی وارد کشــور میشــوند از ســوی نیــروی نظامی دســتگیر شــوند، تحویل دریابانی نیروی انتظامی داده میشــوند. نیروی انتظامی گزارشــی تهیه و پرونــده را تکمیل کرده و تحویــل محاکم قضائی میدهــد و محاکم قضائی بر اســاس این گزارش و همچنین بر اســاس قوانین و مقررات جمهوری اســامی ایران تصمیمات لازم را میگیرند. اکنون پرونده این افراد در حال بررســی است و البته ما هم بر اســاس رفتار متقابل عمل میکنیم؛ یعنی هرگونه رفتاری را که عربســتان با صیادان ایرانی انجام داده است، ما هم همانگونه رفتار میکنیم. در چند ماه گذشته 20 شــناور صیادی کشورهای همسایه به آبهای سرزمینی ما وارد شدهاند که با توجه به اینکه ورود آنها بر اثر اشتباه بوده و تهدید امنیتی برای ما نداشتهاند، آزاد شدند.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور با بیان اینکه این مســئله نه امنیتی و نه سیاسی است، تصریح کــرد: انتظار داریم دولت عربســتان صیادان ما را آزاد کند. آنها حتما بررسی کرده و متوجه شدهاند که شناورهای ایرانی صیادی بودهاند. البته ما هم بر اســاس رفتار متقابل عمــل خواهیم کرد. وی در پایان خاطرنشــان کرد: تعــدادی از صیادان ما در عربســتان زندانی هســتند که از وزارت خارجه خواســتهایم تعداد آنها را به دست بیاورند، ولی چون ما در آن کشــور ســفارت نداریــم هنوز آمار دقیقی از تعــداد صیادان ایرانی زندانیشــده در عربســتان نداریم. وزارت خارجه از طریق مجاری غیررســمی و همچنین مجامــع بینالمللی پیگیر موضوع آزادی صیادان ایرانی در عربســتان است، البته چون در این کشور سفارت نداریم، نمیتوانیم با مقامات عربستانی ارتباط مستقیم برقرار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.