بازتاب

Shargh - - سياست -

پاسخ روابطعمومي شــرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه:

احتراما، بــا عنایت به مطلب مندرج در آن روزنامــه بــه تاریــخ 03/30/1396، با عنوان «انتقاد مســافران از اتوبوسهاي بدون کولر و پرده» به آگاهي ميرســاند: طبق بررســي بــه عمل آمده کلیه اتوبوسهاي دوکابین شــاغل در خطوط تندرو و تعدادي از اتوبوسهاي تكکابین شاغل در خطوط فیدر داراي لــوازم گرمایش و ســرمایش )بخاري و کولر( ميباشــند که رانندگان موظف به اســتفاده از آنها در فصول سرد و گرم سال هستند. بدیهي است تعدادي از اتوبوسهاي تكکابین شــاغل در خطوط که از عمر بالایي برخوردارند، فاقد لوازم مذکور بوده که در صورت واگذاري اتوبوسهاي جدید و کولردار، نســبت به تعویض آنها اقدام خواهد شد. همچنین نصــب پرده یــا برچســبهاي رنگي کــه موجبات جلوگیري از مشــاهده داخل اتوبوس توسط عوامل گشت و سایر مسئولان ذيربط را فراهم نماید الزامي ندارد، لیکن راننــدگان در صورت تمایل ميتوانند به نحوي که امکان رویت داخل اتوبوس از بیرون میسر باشد، اقدام به نصب پرده نموده و به صورت ادواري پردهها را نظافت نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.