با بازگشت تحریمهای ایران تابع قوانین بینالملل هستیم

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شرکت فرانســوی توتال ابراز امیدواری کــرد کــه قراردادهای اقتصــادی جدیــد در منطقه خلیجفــارس بتوانند به کاهــش تنشها کمک کنند. به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیســی، پاتریک پویــان اعلام کرد: در منطقه خاورمیانه میان مســائل اقتصادی و سیاســی تفکیک وجود دارد. وی با اشاره به ادامه فعالیت خط لوله صادرات گاز قطر به امارات که مالکیت آن در اختیار توتال اســت، گفت: این خط لوله نمادی از پل اقتصادی میان دو کشــور است که توتــال میتواند ایجــاد کند. پویان گفت: در شــرکتی همچون توتال، ما آمادهایم که پل بســازیم، نه دیوار؛ با توســعه اقتصادی، این بزرگترین خدمتی است که ما میتوانیم به صلح داشــته باشیم. پویان که هفته جــاری به قطــر خواهد رفت، گفت: خــط لوله میان قطر و امــارات متحده عربی همچنــان کار میکند و از اینکه کســبوکار این شرکت بهعنوان اهرم سیاسی مورد اســتفاده قرار نگرفته است، باید ابراز خرسندی کرد. امروزه میان تنش سیاســی و مســائل اقتصادی تفکیک واضحی وجود دارد و کشــورها از کسبوکار، برای تشــدید تنش اســتفاده نمیکنند. وی همچنین درباره احتمال وضع تحریمهای جدید از سوی آمریکا و تأثیر آن بر قرارداد توتال با ایران، گفت: ما به مقررات بینالمللی احترام میگذاریم و اگر قوانین تغییر کنند، ما باید خود را با آنها هماهنگ کنیم؛ اما باور داریم که بــا توجه به عرضه گاز تولیدی در فاز 11 پارس جنوبی بــه بازار داخلی ایران، ما در حال خدمت به توســعه این کشور هستیم و این با روح برجام همخوانی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.