افتتاح نخستین شعبه فرانچایز «افق کوروش»

Shargh - - اقتصاد -

نخســتین شــعبه فرانچایز فروشــگاه زنجیرهای افق کوروش بــا حضور مقامات و مدیران ارشــد این شــرکت در رباطکریــم آغاز بــه کار کرد. بــه گزارش روابطعمومی، نخســتین شــعبه فرانچایز فروشــگاه زنجیــرهای افــق کــوروش با هدف توســعه بــازار، بهرهمندی از ظرفیتهای موجود اشخاص علاقهمند به ایجاد کســبوکار خردهفروشی، اشــتغالزایی در کشور، افزایش بهرهوری و صرفهجویی در هزینههای جاری بــا حضور معاونــت اجرائــی و معاونتهای مناطق فروشگاه افق کوروش در رباطکریم راهاندازی شــد. در این مراســم، مهنــدس صبــوری، معاونت اجرائی فروشگاه زنجیرهای افق کوروش، در بازدید از نخستین شــعبه فرانچایز افق کوروش، بر لزوم توجه مدیریت فروشــگاه بر ارائه خدمترسانی مطلوب به شــهروندان تأکید کرد. فرانچایز روشی مطمئن برای ســرمایهگذارانی اســت که علاقهمند بــه راهاندازی کسبوکاری مشابه هستند؛ درواقع بر اساس این مدل جدید از کســبوکار، امتیاز استفاده از علامت تجاری از ســوی دارنده اصلی حق مالکیت به دریافتکننده امتیاز فرانچایز واگذار میشــود. برای کسب اطلاعات بیشــتر به مقاله «فرانچایز چیســت» در ســایت افق کوروش مراجعه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.