زمانینیا: بازگشت تحریمها غیرممکن است

Shargh - - اقتصاد -

معــاون وزیــر نفت گفــت: در برجــام موضوع بازگشــت تحریمها مطرح و پیشبینیهای لازم در این زمینه انجام شــده است، منتها این پیشبینی به دلیل رسیدن به توافق بوده است، نه به دلیل احتمال عملیشــدن آن. به گزارش وزارت نفت، امیرحسین زمانینیا با تأکید بــر اینکه ایران پس از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( در شــرایط عادی، تعاملات بینالمللی را پیگیری میکنــد، تصریح کرد: امضای قــرارداد با شــرکتهای توتال و سیانپیســیآی تأییدکننده این اســت که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشــت تحریمها غیرمحتمل اســت. زمانینیا با اشاره به اینکه شرکت توتال پیش از امضای قرارداد با ایران بدون شــک همه ریســکها را بررسی کرده است، افزود: در قرارداد فاز 11 پیشبینی شده که اگر هر یک از طرفین این قــرارداد، نتوانند به تعهدهای خود عمل کنند چه شــرایطی پیش میآید. توتال با امضای قرارداد نشــان داد ریسک بازگشت تحریمها ناچیز و نامحتمل است و بههمیندلیل حاضر شد در ایران سرمایهگذاری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.