حضور توتال در پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره امضای قرارداد با شرکت توتال گفت: بر اساس تأکید وزارت نفت، این شــرکت فرانســوی بهمنظور تکمیل زنجیــره ارزش در صنعت پتروشــیمی ایران حضور خواهد داشــت. بــه گــزارش وزارت نفــت، مرضیه شــاهدایی در پایان نخســتین همایــش بینالمللی فرصتهای ســرمایهگذاری در صنعت پتروشــیمی که بــا محوریــت ســرمایهگذاری و توســعه در وین برگزار شــد، گفت: همزمان با تســهیل شــرایط برای ســرمایهگذاریهای جدید و رفع برخــی از موانع در پسابرجام، اکنون سرمایهگذاران اروپایی علاقهمند به حضور در صنعت پتروشیمی ایران هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.