جهانگیري: قرا قرسايرهدراداددنفتتيوبرتسارلروز بصنا عتلاورمعیدنجاني چك شد

رئيسخانه صنعت و معدن ا ز فوت يك توليدكننده و زنداني شدن همسر 73 سالهاش خبر داد

Shargh - - اقتصاد -

شرق: قرار بود رئیسجمهور در همایش روز ملي صنعت و معــدن که البته با یك هفته تأخیر از ســالروزش برگزار شد، حضور داشته باشد، اما نیامد. دلیل آن را محمدرضا نعمــتزاده، وزیر صنعــت، معدن و تجارت کســالت او عنــوان کرد. با این حال این مراســم با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد. در این مراسم که مانند هر سال تقریبا بــه درددل صنعتگران معطوف ميشــود، معاون اول رئیسجمهور از چكشــدن قــرارداد توتال با رئیس مجلس گفت و وزیر صنعــت از عدم باور رئیسجمهور از فعالسازي هشتهزار و ۵00 واحد تولیدي خبر داد. از سویي رئیس اتاق ایران هم حذف سوگليهاي اقتصادي در مقابل بخش خصوصي را خواستار شد، اما کنایه رئیس خانه صنعت به دولت درخورتوجه بود. او در این مراسم گفت: «ممنون از منتي که بر سر تولید گذاشتید!».

جهانگيــري: بخــش خصوصي واقعي بــه دنبال فساد نميرود

معــاون اول رئیسجمهــور در این همایــش با بیان اینکه فســاد حاصل زدوبند بخش خصوصــي و دولتي است، اظهار کرد: بخش خصوصي واقعي به دنبال فساد نميرود. اسحاق جهانگیري با تأکید بر اینکه امروز همگان قبول دارند که بخش صنعت و معدن، بخشي بسیار مهم و تأثیرگذار در سرنوشــت کشور است، اظهار کرد: موضوع اهمیت بخش صنعت و معدن باید به عنوان موضوعي مشــترک براي اقدام سطوح مختلف کشور پذیرفته شود. چنانچه بخواهیم در جهان به کشــوري تبدیل شویم که حرفهایي براي گفتن و جایگاهي تأثیرگذار دارد، باید براي افزایش قدرت نرم کشور که همان توسعه و به طور خاص توسعه صنعت و پیشرفت کشور است، برنامهریزيهایي داشته باشیم.

وي خاطرنشان کرد: هیچیک از مسائل پیشرو شامل مســائل اقتصادي، فرهنگي، سیاســي و اجتماعي بدون بالارفتن ظرفیتهاي کشور حل نخواهد شد.

معــاون اول رئیسجمهور با اشــاره به آغــاز به کار دولــت دوازدهــم در روزهــاي آتي اظهار کــرد: مردم با انتخاب رئیسجمهور خود در ۲9 اردیبهشت جهتگیري و مطالبــات اصلي از دولت را روشــن کردنــد. در همین راســتا نیز رئیسجمهوري با مشــورتي که بــا نهادها و صاحبنظران انجام ميدهد، دولتــي را انتخاب خواهد کــرد تا بتواند به وعدههایي که در عرصههاي مختلف به مــردم داده، عمل کند.جهانگیري بــا تأکید بر اینکه ثبات بازار ارز و نرخ ســود بانکي از جملــه اولویتهاي دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد است، به بیان تأثیرات سیاست خارجي بر بنگاههاي صنعتي پرداخت و خاطرنشان کرد: یک کشــور منزوي که دور خود حصار بکشــد، نميتواند مدعي شود که ميخواهد توسعه صنعتي را پیش ببرد. در همین زمینه سیاست تعامل با دنیا جزء کارهایي است که دولتها انجام ميدهند و دیپلماسي ميتواند به تسهیل آن کمک کند.

قرارداد توتال با لاريجاني چك شد

معاون اول رئیسجمهور در ادامه صحبتهاي خود به قرارداد توتال اشــاره کرد و گفت: بعضي از دوســتان دوســت دارند نقاط منفــي را بزرگ جلــوه دهند که این موضوع اصلا درست نیســت. بهعنوان نمونه در قرارداد توتال شــرکت بزرگ فرانســوي ریســک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شــود. بــراي این قــرارداد کار مطالعاتي یکسالونیمه انجام شده و دهها جلسه براي بررسي این موضوع برگزار شــد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشــته باشــد. حتي متن قرارداد را براي رئیس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضي نداشته باشد. البته این هنر ماست که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلي خود در این قرارداد استفاده کنیم.

نقد خريد هواپيما بيانصافي است

جهانگیري در ادامــه صحبتهاي خود همچنین به انعقاد قراردادهاي مختلف خرید هواپیما با شرکتهاي بزرگ بینالمللي اشاره کرد و افزود: اگر عدهاي در موضوع خریــد هواپیما نقد هــم ميکنند، بيانصافــي ميکنند. چنانچه پول براي ما بود و قرار بر این بود که اولویتگذاري کنیم، ممکن اســت خرید هواپیما در اولویت اول ما قرار نگیرد اما در موضوع خریــد هواپیماها، ما پولي پرداخت نکردیم و این هواپیماها از منابع خارجي به داخل آمد و از محل پول بلیت آنها اقساط مربوطه پرداخت خواهد شد.

دفاع جانانه جهانگيري از بخش خصوصي

جهانگیري همچنین با اشــاره به ابلاغ سیاســتهاي اصل 44 قانون اساســي از ســوي مقام معظم رهبري در سالهاي گذشته و انتقادات اخیر ایشان نسبت به اجراي این سیاستها خاطرنشان کرد: مهمترین پیام سیاستهاي اصل 44 این اســت که بخش خصوصي ميتواند به هر میزان که ميخواهد فعالیت کند، پولدار شــود و صاحب کارخانه باشــد. این سیاستي اســت که رهبري انقلاب بر اســاس قانون اساســي ابلاغ کردهاند و هیچ نهادي حق مخالفت با آن را ندارد. بر اســاس اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي باید مورد احترام قرار بگیرد.

عِرق ملي نداريد از مديريت كنارهگيري كنيد

معاون اول رئیسجمهــور همچنین با تأکید بر اینکه انتصاب سفارشــي افــراد در هیئتمدیرههاي بنگاههاي بــزرگ این بنگاهها را با مشــکلات بســیاري مواجه کرده اســت، خاطرنشــان کرد: بر اساس دستور ســتاد اقتصاد مقاومتي نهادهاي عمومي مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائي، آســتانهاي مقدس و هر کجا که کار بنگاهداري انجــام ميشــود، مکلف بــه انتخاب مدیــران حرفهاي هستند.جهانگیري با بیان اینکه نظامهاي مالیاتي و تأمین اجتماعي کشور باید تسهیلکننده کار بنگاهها باشند، گفت: مدیراني که فکر ميکنند زماني که در مسند مدیریت قرار ميگیرند نميتوانند کار کنند، باید عرق ملي داشته باشند و از قرارگرفتن در آن مسند خودداري کنند.

نعمتزاده: امســال۴۵۰ هزار شــغل صنعتي معدني ايجادميكنيم

وزیــر صنعــت و معدن نیز در این مراســم با اشــاره بــه حضورنیافتن رئیسجمهــور در این مراســم گفت: رئیسجمهور تا دیروز قرار بر حضور در این مراسم داشتند اما به دلیل گرفتگي صدا و کسالت نتوانستند حضور داشته باشــند. از ابتدا قرار بود برنامه چهار عصر برگزار شود؛ اما به دلیل جلسات شوراي امنیت که ایشان داشتند، برنامه را به صبح امروز موکول کردیم؛ اما در نهایت به دلیل دستور پزشک، ایشــان با وجود علاقه فراوان براي حضور امکان حضور فراهم نشد.

ترديد روحاني در آمار وزارت صنعت از فعالسازي 8هزارو ۵۰۰ واحد توليدي

وزیــر صنعت بــه فعالســازي واحدهــاي تولیدي متوقفشــده و راهاندازي هشــتهزار و ۵00 واحد اشاره کــرد و گفت: یادم هســت زماني که این آمــار را به آقاي رئیسجمهور نشان دادم، ایشــان با تردید نگاه کردند که من بعدا به تفکیک هر استان اسامي را براي رئیسجمهور ارسال کردم. وي اشــارهاي هم به همکاري سازمانهاي مختلــف براي رفع موانع تولید کــرد و گفت: در مجموع در این چهار ســال، یك میلیون اشــتغال جدید در بخش صنعت و معدن و تجارت ایجاد شــده است. براي امسال هم 4۵0 هزار شغل برنامهریزي شده است.

وزیر صنعــت، معدن و تجارت همچنیــن از جلب و جذب 7۵ درصد ســرمایهگذاريهاي خارجي انجامشده کشــور در دو ســال اخیر در بخشهاي صنعت و معدن خبــر داد. نعمــتزاده همچنین دربــاره کاهش مالیات براي بنگاههاي تولیدي گفت: معافیت ۳0 درصد مالیات بر درآمد براي پنج ســال برای تولیــد برندهاي خارجي با مشــارکت بخش خصوصي از مهمترین اقدامات دولت یازدهم بود. نعمتزاده در حاشــیه مراســم با اشــاره به پیشفروش پــژو ۲008 گفــت: پیشفروش پــژو ۲008 مشمول قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو نميشــود و بههمیندلیــل دریافــت پیشپرداخت ۶0 میلیونتوماني از نظر ما ایرادي ندارد.

تقوينــژاد: معافيــت بيشــتر مالياتــی در ازای استخدام كارگر

رئیــس ســازمان مالیاتی نیــز خطاب بــه واحدهای تولیدی گفت: آن دســته از واحدهای تولیدی که بیش از ۵0 نیروی انسانی دارند اگر در دوره معافیت مالیاتی خود اشتغال بیشتری را ایجاد کنند، از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار خواهند شد. رئیس سازمان امور مالیاتي کشور با بیان اینکه مدل مالیــات بر ارزش افزودهاي که در ایران اجرا ميشود، در 1۵0 کشور نیز در حال اجراست، از ایجاد اصلاحاتي در این قانون خبر داد.ســیدکامل تقوينژاد به مواردي که حول موضوع مالیات بر ارزش افزوده از جانب تولیدکنندگان مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مالیات ارزش افزوده همزمان در ایران در 1۵0 کشــور دیگر نیز با همین مدل اجرا ميشود و افرادي که علیه آن صحبت ميکنند، یا مخالفان دو دســتهاند یــا از ایــن کار را آگاهانه انجام ميدهند و از شــفافیت هراس دارند؛ یا با نحوه عملکرد و ســازوکار این قانون آشــنایي ندارند و نتوانســتهاند به عملکرد ما در سازمان اعتماد کنند. او همچنین در حاشیه این مراســم، درباره دریافت مالیات از رانندگان اســنپ در دفترخانهها در زمان فروش خــودرو اظهار کرد: بهتازگي 11 هزار شــرکت را در فضاي مجازي شناسایي کردیم که بر اســاس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد. بررسي موضوع دریافت مالیات از این شرکتها آغاز شده و دستورالعمل آن در دو هفته آینده ابلاغ ميشود.

شافعي:سوگليهاياقتصاديراازبينببريد

رئیس اتاق بازرگاني ایران نیز در این همایش، خواستار ازبینرفتن سوگليهاي اقتصادي در برابر بخش خصوصي شد و گفت: قبح فساد در آستانه ریختن است. غلامحسین شافعي با بیان اینکه رئیسجمهور درباره فساد گفته بود که واي به حال روزي که قبح فساد ریخته شود، گفت: ما در آستانه ریختن قبح فساد هستیم. اگر محیط امن و سالم بــه وجود نیاید، تأمین نقدینگي و تغییر نرخ ســود بانکي حاصلــي براي بخش خصوصي نخواهد داشــت. وي با تأکید بر اهمیت بازگشت اعتماد به جامعه تولید و صنعت کشــور، اظهار کرد: در سالهاي 7۵ تا 8۵ بهطور متوسط ســالانه ۵۲0 هزار شغل در کشور ایجاد شد که یک رکورد بود. در ســالهاي 8۵ تا 90 هم بیشترین کاهش اشتغال را داشــتیم که بالاترین صدمه را به بخش تولید وارد کرد. شافعي با انتقاد از تحمیل هزینههاي قانون هدفمندکردن یارانهها و اجرائينشــدن ماده 8 این قانون گفت: افزایش ناگهاني نرخ ارز و ســود تســهیلات بانکي خارج از کنترل صنعتگران بــود، حال تولیدکنندگان بــه چه جرمي باید تقاص پس دهند؟

سهلآبادي:ممنونازمنتيكهبرسرتوليدگذاشتيد

رئیــس خانه صنعــت و معدن نیــز در این همایش با اشــاره به اینکه امروز رئیس ســازمان امــور مالیاتي از بخشش مالیاتي تعدادي از تولیدکنندگان خبر داد، اظهار کرد: اما من ميخواهم بگویم ممنون از این منتي که براي بخش تولید در نظر گرفتهاید.عبدالوهاب ســهلآبادي با طرح این پرســش که مگر بخــش تولید چه تقصیري در ایجاد رکود، هدفمندي یارانهها و تحریمها داشــته است، افزود: ما هیچ نقشي در این اتفاقات نداشتیم؛ اما باید ضرر زیادي را پرداخت کنیم؛ حتي ســهم تولید را هم از محل هدفمندي یارانهها پرداخت نکردند. رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشــاره به اینکه باید خســارات وضعیت اقتصادي کشــور میان بخشهاي مختلف تقســیم شود و نباید تولیدکننده تاوان آنهــا را پرداخت کند، افزود: یک تولیدکننده را براي بدهيهاي زیاد دســتگیر و هزارو 400 کارگر آن را بيکار ميکنند و متأســفانه اخیرا باخبر شدم این فرد فوت کرده اســت. دردآورتر آنکه اواخر 9٥ همسر 7۳ساله این فرد را هم به دلیل بدهي بانکي واحد تولیدي شوهرش به زندان انداختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.