شناسایی عوامل تخلف ۴۰ میلیارد تومانی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«عوامل تخلف 40 میلیاردی شناســایی شــدهاند». این حاصل همان پروندهای اســت که به علت بدهبســتانهای بالا در سازمان نظام مهندسی، شــائبه حضور پدرخواندهها را به میــان آورده بود؛ هرچند این تصور از سوی معاون وزیر راهوشهرسازی در آن زمان رد شــد. حالا امروز رئیس سازمان نظام مهندسی خبر داده پرونده تخلف 40 میلیارد تومانی در این ســازمان در حال پیگیری اســت و عوامل آن تخلف هم شناســایی شــدهاند. رئیس سازمان نظام مهندسی ســاختمان با بیان اینکه تخلف 40 میلیارد تومانی دوره قبل ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان تهران در حال پیگیری اســت گفــت: درباره شناســایی کسانی که در این ماجرا مداخله داشتهاند در حال جمعبندی نهایی هســتیم، مبالغ هم بلوکه شــده و در هفتههای آینده اقدامــات جدیدی انجام خواهد شــد. به گزارش ایسنا، فرجالله رجبی، درباره آخرین وضعیــت تخلف 40 میلیــارد تومانی که در دوره قبل سازمان نظام مهندســی ساختمان استان تهران اتفاق افتاده است، گفت: قطعا در دوره جدید شورای مرکزی، بنای ما بر کنترل و انضباط تشکیلاتی است. برنامه ما این اســت که به برنامههایی که در سازمان اتفاق افتاده یا نیفتاده ورود پیدا کنیم. بحث تخلــف 40 میلیارد تومانی هم تا حدود زیادی انجام شده و گزارشهای زیادی در سازمان نظام مهندسی و نیز ســازمانهای دیگر انجام شده است. وی ادامه داد: منطبق بــا قانون و وظایفی کــه داریم در حال پیگیری این پرونده هســتیم. طرح در مراجع قضائی انجام شــده است. درباره شناسایی کسانی که در این ماجرا مداخله داشــتند نیز در حال جمعبندی نهایی هســتیم و کمک میکنیم ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهران اقدام مهمی انجام دهد. الان هم مبالغ بلوکه شده است و در هفتههای آینده اقدامــات جدیدی انجــام خواهد شــد. از این اتفاق جمعبنــدی هم داریــم و بخشنامههایی هم برای ســازمانها ارائه میکنیم کــه امیدواریم یک وحدت رویه در ســازمان ایجاد کنیم. رجبی همچنین درباره قانون «مالیات بر ساختوسازهای مسکونی» گفت: وضع قانون مالیات در شرایط فعلی که بخش مسکن به خروج از رکود نیاز دارد، نقض غرض است. ما هم معتقدیم برای هر فعالیت اقتصادی باید مالیات اخذ شــود؛ اما در حوزه مسکن که با رکود مواجه هستیم این قانون باید با تأخیر صورت گیرد. این تأخیر در اجرا میتواند بهعنوان یارانه دولت محســوب شود. وی افزود: باید برای خروج از رکود، انگیزه سرمایهگذاران را بــالا ببریم؛ اما اخــذ مالیات ممکن اســت از نظر روانی در سرمایهگذاری تأثیرگذار باشد. رجبی درباره ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها گفت: برای شــهرداریها درآمدهای پایدار تهیه نشــده است. از طرف دیگر شهروندان از شهرداری انتظاراتی را مانند حملونقل، هوای پاک و بسیاری توقعات دیگر دارند. از طــرف دیگر طرحهای جامــع و راهبردی را داریم که باید به این مســائل رسیدگی شود و موضوع حل شود. باید برای شــهرداری دو چیز تعریف شود؛ اول بحث درآمدهای پایدار است و دیگر اینکه ملاک یک شهرداری خوب چه چیزهایی است. نکته سوم اینکه باید بپذیریم مقررات ما بازدارندگی ندارد. شهرداری نباید خلاف طرح تفصیلی و جامع مجوز بدهد؛ ولی اگر مجوز داد هیچ اتفاقی نمیافتد، زیرا بازدارندگی وجود ندارد و شــهرداریها میگویند ما باید حقوق پرسنل را پرداخت کنیم.

تخلف، مبنای درآمد شهرداریها

رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان تصریح کــرد: در بعضــی از کلانشــهرها جریمه مــاده 100 به یکی از ابزارهای درآمد تبدیل شــده؛ یعنی تخلف یکی از منابع درآمدی شــده اســت. رجبی در پاســخ به این ســؤال که اگر قرار اســت در شــهر مــا گودبرداریهای عمیق انجام شــود، این گودبرداریها را چه کســانی باید انجام دهند، گفــت: قطعا مجــری ذیصــلاح باید ایــن کار را انجــام دهد. ما در حــال این پیگیری هســتیم که گودبرداریها بــه طرحهای مهندســی، حفاظت فیزیکی، طرح مهندســی و نظارت مهندســی نیاز دارد. اگر اینها انجام شــود مسئولیتش با ما است؛ ولی اگر انجام نشود مسئولیتش با کسانی است که انجام میدهند. او اظهار کرد: ما در ســازمان نظام مهندسی وظیفهای برای برنامهریزی مسکن نداریم؛ ولی توقع ملی این اســت که جامعه مهندسی ما زیر یــک چتر قــرار گیرند و در این چتــر مراقبت و پایش کنند تا جریان مهندســی در یک ریل مناسب قرار گیرد. در کنار این مسئله باید بحرانهایی مانند ریزگردها، بحران آب و کمشــدن آبهای زیرزمینی حل شــود که اینها مســائل مهندســی است. پس باید جایــگاه و مختصات آن تعریف شــود. رئیس ســازمان نظام مهندسی با اشاره به گسلهای شهر تهــران گفت: اگر این گســلها فعال شــود ممکن اســت هزاران نفر در تهران از بیــن بروند. نگاه به این مســائل در حوزه فعالیت مهندسی است. این در حــوزه حملونقــل و بازیافت نیــز باید رعایت شــود. تردید نکنید که در جریان توسعه کسانی که بار توســعه را بر دوش میکشــند قطعا مهندسان هستند. اگر مهندسان نتوانند این کار را انجام دهند، کشور با مسائل پیچیدهای مواجه میشود. امروز در تعامــل خود با بیرون میگوییم برای ضرورت عبور از درحالتوســعهبودن به سمت توسعهیافتگی ما را جدیتر بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.