بریده خبر

Shargh - - اقتصاد -

وزیر نفت: قانون، مســئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشــخص کرده اســت. براســاس مصوبات دولت، مرجع رســیدگی رســمی و قانونــی بــرای تطبیــق و عــدم مغایرت قراردادها تعیین شــده و آن مرجع، ایــن کار را انجام میدهد. این مرجع یک گروه هفتنفره است که آقای رئیسجمهور آن را مشخص کرده است.

مدیــرکل نظارت بــر بانکها و مؤسســات اعتبــاري بانک مرکزي: فقط 80 شــعبه کاســپین که مجوز بانک مرکزي را دارند و اســامي آنها در ســایت بانک مرکزي موجود اســت، اجازه پرداخت سپردهها را دارند؛ بنابراین تعداد شــعب مجــاز هماکنون 80 شعبه است و مابقي شعبي که متعلق به تعاونيهاي منحله هســتند، باید تعطیل شوند و ما هم به نیروي انتظامي اسامي آنها را اعلام کردهایم.

رئیــس کل بانــک مرکزي: میــزان گردش نقدینگي خارج از نظارت بانک مرکزي به هشت درصد کاهش یافته است. هشت مؤسســه مالي و اعتباري منحلشــده هم تعیینتکلیــف شــدند. در این میان وضعیت هفت تعاوني نهایي شده و پرداختهاي آن ادامه پیدا ميکند. فعالیت شرکتهاي تعاوني اعتبار کارمندي یــا کارگري صرفا در فضاي اداري دســتگاه ذيربط و فعالیت شــرکتهاي تعاوني اعتبار صنفي موجود صرفا در فضاي اداري اتحادیه صنف ذيربط امکانپذیر است.

شرکت فولکسواگن در گزارشي از آمدن این خودروســاز بزرگ آلمانی به ایران خبر داد و نوشــت: غول خودروســازي جهان با ماموت خــودرو به ایران آمد.

تسنيم:

وزیــر نیرو: حدود ۲0هزار میلیارد تومان به شرکتهاي خصوصي بدهکار هستیم..

ســازمان جمعآوری و فــروش امــوال تملیکی: مدیرعامــل ســازمان جمــعآوری و فــروش اموال تملیکی: تاکنون گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و ناجا به سامانه جامع اموال تملیکی متصل نشدهاند. بــرای شناســایی و کنتــرل و نظارت دقیقتــر در امر مبارزه با پدیده شــوم قاچاق باید ارتباط سیستمی بین دستگاههای متولی برقرار شود.

آمارهای جدید نشان می دهد که مردم چین در هزینهکردها، بهویــژه خرید ملک و املاک در نقاط دیگر دنیا پیشــتاز هستند و در مقایسه با پنج سال قبل این روند با رشــد8۵0 درصدی همراه بوده است.بنا بر آمار موجود، مردم چین در سال ۲01۶ میلادی نزدیک به 101 میلیارد دلار برای خرید مســکن، شــرکتهای تجاری و املاک در دنیا هزینه کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.