9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

شــهابالدین صدر، نماینــده مجلس: جبهه پيــروان به دنبال ایجــاد ســازوكار جدیدي براي وحدت اصولگرایان در انتخابات است

محمــد عباســی، وزیــر تعــاون: تعاونيها، شركتهاي بيمه تأسيس ميكنند

هفتهنامه اكونوميست: خطر جنگ با ایران به قطع صادرات نفت ایران محدود نخواهد بود

تشكيل كميســيون ویژه طرح تحول اقتصادي در مجلس با رأي نمایندگان صورت گرفت

صادق خــرازي، ســفير دولــت اصلاحات در پاریس: در ایران همه گروهها مطيع رهبري هستند

گالاش، ســخنگوي رئيس سياســت خارجي اتحادیه اروپا: ســولانا تمایل دارد هرچه زودتر با جليلي ملاقات كند

علاالدین بروجردی: نامه متكي به 1+5 جهت آمادگي براي گفتوگو است

احمدينــژاد: مدعيــان از پاســخ بــه دولت عاجزند

محمدهادي نژادحسينيان: برنامه مدوني براي نفت و گاز نداریم

صادق خرازي ســفير ســابق ایران در فرانسه: تأكيد رهبري بر حضور در نظام بينالملل است

حميدرضــا حاجيبابایــي خبــر داد: انتخاب رئيــس مركز پژوهشهــاي مجلس بــاز هم به تعویق افتاد

آیيننامه اجرائي اعطاي تسهيلات بانكي ابلاغ شد؛ نرخ سود همچنان در بلاتكليفي

واكنش عطریانفر به طرح كاندیداتوري عبدالله نــوري؛ حضور او در انتخابات ریاســتجمهوري مورد اجماع تمام اصلاحطلبان است

در تازهتریــن گزارش فائو اعلام شــد: افزایش گرسنگان جهان و قحطي خواروبار

احمدینژاد: خدمت به مردم را بدون توجه به تبليغات دلسردكننده ادامه ميدهيم

رئيسجمهور در حكمي مهندس سعيديكيا، وزیر مسكن و شهرسازي را به سمت دبير شوراي )كارگروه( مسكن منصوب كرد

ســالك، ســخنگوي جامعه روحانيت مبارز: تخریب دولت نهم تازگي ندارد

ســردار جزایري: نتيجه تهاجم به ایران، پيكر نحيفشده و متزلزل آمریكا خواهد بود

ســلامي، فرمانــده نيــروي هوایي ســپاه: در هيچجاي دنيا برآورد روشني از قدرت سپاه وجود ندارد

مدیرعامــل شــركت ملي گاز ایــران خبر داد: مناقصه خط صادرات گاز به تركيه و اروپا

رئيسجمهور روسيه در دیدار با بوش: مسكو منتظر دریافت سيگنال متقابل از سوي ایران است

ناطقنوری، رئيس بازرســي دفتر مقام معظم رهبــري: با تهمتزنندگان بــه روحانيون برخورد نكنيد از آنها مدرك بخواهيد

نعمتزاده، معاون وزیر نفــت: نباید گازوئيل 1100توماني به قيمت 16 تومان عرضه شود

محمدرضا خاتمی: تشــخيص ميزان موفقيت دولت فعلي یا دولت قبلي آسان است

دبيــر شــوراي نگهبان: اعتراض مــن فقط به حاشــيههاي تحقيقوتفحص از دستگاه قضائي بود

رئيس سازمان حسابرســي: موازيكاريهاي فراوان دردســرهاي زیادي را براي مدیران ایجاد ميكند

وزیر نفــت: كمبود گاز بخش پتروشــيمي به واحدهاي كنوني مربوط نميشود

احمدینژاد: نظام دوقطبی در عرصه جهانی به پایان رســيده است كشــورهای دوست باید از توانمندیهای یكدیگر برای كمک به ایجاد صلح جهانی استفاده كنند

كاظم جلالی: مذاكرات سولانا - جليلی بدون پيششرط خواهد بود

معاون فرهنگی وزارت ارشــاد: كتابهایی كه همفكر دولت نيســتند مشــكلی در گرفتن مجوز ندارند

بوش: پيــام به ایرانیها این اســت كه برنامه غنیسازی را به شكلی قابل راستيآزمایی تعليق كنند و این بهترین راه است

عباســپورتهرانیفرد، نماینده مجلس: تعدیل نيروی انســانی مازاد نباید منجر به محرومشدن دانشآموزان از تحصيل شود

گزارش فدراســيون جهانی بــورس و اوراق بهــادار؛ بورس ایران در صــدر برترین بورسهای جهان

رئيسجمهــور: براي هــر كار انقلابي عبور از مسير سخت لازم اســت و معمولا كارهاي بزرگ با سختي و مشقت همراه است

منوچهر متكــي: تعاملات جدید اعضاي دائم شــوراي امنيت آلمــان و ایــران ميتواند فضاي جدید گفتوگوهاي مثبت و سازنده را فراهم كند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.