آينه

Shargh - - سياست -

مردم و دولت دوازدهم

... اطلاعــات موجــود نشــان میدهــد آقــای رئيسجمهور مشغول رایزنی برای ایجاد تغييراتی در تركيب كابينه اســت. این را هم میدانيم كه موانعی بر ســر این راه وجود دارد كه كار را تا حدودی مشكل میكند اما نياز كشــور و ضرورتهای جامعه الزاماتی را پدید میآورند... مدیریت سياسی كشور در آن بخش كه بــه وزارت كشــور، اســتانداریها و فرمانداریها مربوط میشود، دچار ضعف شدید است. این واقعيت را انتخابات ریاســتجمهوری به روشــنی نشان داد. وزارت كشور در مواردی كه به احقاق حقوق مردم در زمينه ریختن آرا به صندوقها مربوط بود نتوانست به وظيفه خود به صورت كامل عمل كند و از این رهگذر چندین ميليون نفر از رأیدادن محروم شدند... قطعا اگــر ضعفهای موجود در مدیریت سياســی داخلی نبود، ميزان بسيار بالاتری از مشاركت و طبعا پشتوانه مردمی نظام به ثبت میرسيد...

ظرفیتهاي اجتماعي دستگاه قضا عبدالله گنجی:...

قوه قضائيه یكي از موانع جدي براندازي در 38 سال گذشــته و خصوصا در 20 سال اخير بوده اســت. بياعتبارســازي آن به همراه سپاه، بســيج، وزارت اطلاعــات، نيروي انتظامي و شــوراي نگهبــان )به عنوان بازوهاي توانمنــد حفظ نظام( با كپيبرداري از شــوروي سابق هميشه در دستور بوده اســت كه این بياعتبارســازي معمــولا از دو بعد در دســتور كار بوده است. اول فســاد در دستگاه قضا و دوم القاي سياسيبودن بعضي اقدامات این دستگاه است. در بعد فساد، مسئولان آن نيز نفيكننده وجود فساد نيستند، اما چندبرابركردن «بود» هنگام «نمود»، ظلم مضاعفي درباره این دســتگاه اســت و سياسي جلوهدادن آن معمولا از ســوي دو خاستگاه است كه نهایتا به یك آبشــخور وارد ميشــوند؛ اول براندازان ناكام و دوم ســكولارهاي سياســتگریز. اما حقيقت این اســت كه در یك جامعه مردمســالار كه عرصه اجتماعي به رسميت شناخته ميشود قوه قضائيه باید تسهيلكننده نمود اجتماعي مردم باشد...

داخل خودرو حریم خصوصي است بهمــن کشــاورز:

...درخصــوص متوقفكردن و تفتيش خودروها، باید بين شــرایط عادي و غيرعادي قائل به تفصيل و تفكيك شــد. اولا در شــرایط عادي متوقفكــردن و تفتيش خودرو بــدون حكم قضائي خاص آن خودرو صحيح به نظر نميرسد و اگر اشتباه نكنــم، در این مورد نظریه مشــورتي یــا رأي از دیوان عدالت اداري نيز وجود دارد. ثانيا در حالت غيرعادي یعني زماني كه امنيت كشور در خطر باشد )كه چنين حالتي در كشــور ما تا این زمان استثنایي بوده است( اقداماتي از ایــن نوع ميتواند بــا مصوبه مجلس یا شــوراي عالي امنيت به مدت محــدود صورت گيرد. حتي در این حالت نيز بهتر است نظارت جدي قضائي بر نحوه عمل وجود داشته باشــد... حاصل اینكه به نظر ميرسد داخل اتومبيلها را باید حریم خصوصي تلقــي كرد و شكســتن این حریم خصوصــي باید در شــرایط خاص و به طور اســتثنایي و با نظر قضائي یا تصميم قانوني ویژه صورت گيرد.

آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟ علیرضا خانی:..

مهمترین دليــل ازدیاد تقاضا در بــازار كار، بالابودن ميزان مواليد در دهههای 60 و 70 بود. در آن دههها، بهویژه دهه 60، سالانه در حدود دو ميليون نفر متولد میشــدند كه آن زمان دولتها به خاطر غوطه در روزمرگی و رسيدگی به مسائل مبتلابه روز و تــدارک آب و نان مردم، هرگــز به فكر 20 یا 30 سال بعد نبودند. به نظر نمیرسد مسائل كشور كمتر از دهه60 باشد، و دولتها بازهم در گيرودار آب و نان و نيازهای بیشــمار جدید مردمند، هم مسائل جدید بهوجود آمده و هم نيازهای بسيار متنوعتر از گذشته. آن زمان به فكر آینده و سرمایهگذاری برای دو ميليون نوزادی كه هر سال متولد میشدند نبودیم و غمگنانه باعث شدیم كه بخش عظيمی از جوانان كشور، امروز بهترین سالهای عمرشــان را به بطالت بگذرانند. آیا امروز، كه این تجربه را در دســت و پيش چشم داریم، بــه فكر آینده یک ميليون و 600 هــزار نوزادی كه هر ســال متولد میشوند، هســتيم؟ یا اینكه تاریخ تكرار خواهد شد؟

فضاسازی برای انتخاب شهردار محمــود میرلوحی:

این روزها برخی از رســانهها برطبل اختلافات میكوبند تا آرزوی خود را در قالب اختلاف ميان اعضای شورای شــهر پنجم و شورای عالی سياســتگذاری محقق ســازند. ایــن درحالی اســت كه وجود اختلاف در شــورای شــهر پنجم یا بهتعبيری ليست اميد كه هنوز كار خود را در پارلمان محلی به صورت رسمی و جدی آغاز نكرده است... زمان اســتقرار شــورای پنجــم بر اســاس قانون 12 شهریور اســت. به همين دليل شــورای شهر پنجم زمان معرفی شــهردار را به دو هفتــه دیگر موكول كرد تا در فرصتی مطلوب و مناســب به بررسی ميان گزینههــای موجود بپردازد. اما بعد از تأخير در اعلام گزینههای شهرداری رســانههای اصولگرا شروع به فضاسازی رسانهای كردند..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.