ماجرای نیمهشب تابستان

Shargh - - سياست -

حملــه به منــزل و مأوا و مســکنِ جمعی - بهخصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت - به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست... اینکه صد نفر یا 200نفر از کوی دانشــگاه خارج شــدند و حرفهایی زدند و شــعارهایی دادند، بهانه و مجوزی نمیشود برای اینکه کسانی، در هر لباســي و با هر نامی، وارد آن محیط شوند و کارهای ناروایی انجــام دهند؛ بهخصوص وقتی که نام مقدس نیــروی انتظامی در میان میآید، عملی که موجب شــود نیــروی انتظامی بدنام گردد، قضیه را ســختتر میکند. مگر من بارها نگفتهام در اجتماعات کســانی کــه مخالفاند، هیچکس نباید رفتار خشــونتآمیز داشته باشد؛ چون این، دشمن را خوشــحال میکند. بارها ما ایــن حرف را گفتیــم، چرا گــوش نکردند؟! چرا گوش نمیکنند؟!

روحانی چه گفت

روز بیستوســوم تیــر 78 راهپیمایــیای در تهران انجام میگیرد که حســن روحانی سخنران این رهپیمایی در دانشــگاه تهران اســت. روحانی دبیر شورای امنیت ملی در سخنرانی خود درباره 18 تیر گفته بود: «...دشــمنان به کمین نشســته، دشــمنان فرصتطلب که نه ربطی به دانشــگاه دارند و نه ارتباطی به دانشــجویان عزیز دارند، در کنار حرکت دانشجویی، میخواستند سوءاستفاده کنند و متأسفانه موفق به سوءاستفاده هم شدند. افراد شــرور، افراد وابسته به گروهکهای سیاسی ورشکســته و منــزوی در جامعه ما، مــزدوران و وابســتگان به قدرتهای خارجــی از این فرصت خواستند سوءاســتفاده کنند، البته این گروهکها ماهها در انتظار یک فرصت مناســب بودند و فکر کردند ایــن مقطع فرصت مناســبی برای اهداف شــوم و پلید آنهاســت. یک حادثــه تلخی که با حرکت این عناصر فاســد رخ داد، حرمتشــکنی بــود... لازم میدانم از نیــروی انتظامی به خاطر تلاشهــای شــبانهروزیاش در این چنــد روز، از نیروی عزیز و قهرمان بســیج و همچنین پرســنل بیــدار وزارت اطلاعــات تشــکر، سپاســگزاری و قدردانی نمایم که تلاش و فعالیت فوقالعادهای در این چند روز داشــتهاند. از دانشجویان عزیزمان تشــکر میکنــم که با دقت و ســرعت، حســاب خودشــان را از این عناصر مفسد جدا کردند و به خوبی هوشــیاری و آگاهی خــود را در این مقطع حساس نشان دادند .»...

از سوی مجلس پنجم کمیتهای برای پیگیری ماجرای کوی تشکیل شده بود که گویا به نتیجه روشــنی دراینباره نرســیده اســت. رسیدگی به اتهامــات مطروحه درجریان 18 تیر، 16 جلســه به درازا کشــید. در نهایت فرهاد نظری فرمانده وقــت نیروی انتظامــی از اتهامــات وارده تبرئه شــد. فرهاد نظری بعدها از سیدمحمد خاتمی شکایت کرد. شکایتی که در کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در دســت بررســی بــود و نظری خواستار اعاده حیثیت شده بود. از او در تمام این سالها یک گفت و گو دیده شده که با خبرگزاری مهــر در حین پیگیــری همان شــکایت صورت گرفته است.

روایت نظری

نظــری در آن گفتوگو میگویــد: «این نکته قابل تأمل اســت که برخی مسئولان در گذشته بنده را در حوادث کوی دانشگاه قربانی این قضایا کردند. بــه اعتراف صریح خود آنهــا باید توجه کرد. بهخصوص نامه 11/9/80 ســیدمحمدعلی ابطحــی معــاون وقــت حقوقــی و پارلمانی رئیسجمهور که خطاب به آقای خاتمی نوشته است «ســردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ بهعنوان متهم اول مطرح شــد و... در نتیجه به دستور جنابعالی توبیخ و عزل گردید» و سپس در ســطر دیگر نامه ادامه داده اســت «...در جریــان کوی دانشــگاه 5 نفر افســر ارشــد دیگر از نیروی انتظامــی در محل حاضر بودند که به دلایلی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملــی وارد آن حوزه نشــدند؛ لذا در حق وی )فرهاد نظری( ظلم شــده اســت». اسناد و مدارک و مکاتبات زیادی نزد بنده وجود دارد که آقایــان به بیگناهی من اعتــراف کردهاند؛ آقای خاتمــی در تاریخ 11/27/80 طــی نامهای تأکید کرد «سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مســئلهای نباید باعث خدشهدارشدن آن ســابقه شود» و ادامه میدهد «من هم معتقدم آنطور که باید و شــاید ادای حق نشــد، اما این بههیچوجه به معنای تقصیر و گناه سردار نظری نیســت و ما بایــد رأی دادگاه در مورد ایشــان را مورد احترام قرار بدهیم».

دادگاه «سلام»

برای روزنامه ســلام دادگاهی تشکیل شد که یکی از شاکیان آن حمیدرضا ترقی بود نمایندگی از جمعــی از نماینــدگان مجلــس و محمــود احمدینژاد استاندار وقت اردبیل در قالب شاکی خصوصی. ســلام توقیف و موســویخوئینیها محکوم شــد. حمیدرضا ترقــی دراینباره بعدها به فــارس گفت: «محکومیــت رهبر و محوریت پشــت پرده اصلاحات به پنج سال عدم فعالیت سیاســی و مطبوعاتی، جریان اصلاحات را خلع ســلاح کرد و تمام نقشــههایی را کــه برای او و جریــان اصلاحات طراحی کــرده بودند نقش بر آب ساخت .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.