هبئراتنلاهان اف هم ززماین ب رااعتر سااضیهاهمذااکرهخو دتيدارلاکردندف

Shargh - - جهان -

هــادي آذري:

روز اول نشســت گروه ۲۰ بدون شــک تحتالشــعاع دو چیــز قرار داشــت: نخســتین دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روســیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و همچنین اعتراضات گستردهاي که تاکنون بیش از صد زخمي برجا گذاشــته اســت و نزدیک به ۹۰ نفر نیز در همین رابطه بازداشت شدهاند. اما آنچه بیشــتر توجه رســانهها را به خود جلب کرد، گفتوگــوي طولانيمدت رؤســاي جمهــور آمریکا و روســیه بــود؛ گفتوگویي کــه ترامــپ از آن با عنوان دیــداري فوقالعاده یــاد کرد. هرچنــد پوتین و ترامپ دربــاره این دیــدار به گفتن جملات کلــي اکتفا کردند، وزراي خارجهشــان ابعادي از مســائل مطرحشــده را براي خبرنگاران مطرح کردند. شــاید مهمترین خبري که ســرگئي لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران داد، توافق رؤســاي جمهور دو کشور درباره آتشبس در جنوب ســوریه بود که قرار اســت از نهم جولای در مناطــق درعا، قنطیره و ســویدا به اجــرا درآید. بحران اوکرایــن نیز کــه زمینه تیرهوتارشــدن روابــط این دو کشــور را فراهم آورد، در زمره مســائلي بود که این دو رئیسجمهــور پیرامون آن بــه تبادلنظــر پرداختند. گویــا دو طرف دربــاره اوکرایــن، بر حفــظ کانالهاي ارتباطي دو کشــور برای پیشبرد صلح در اوکراین تأکید داشــتهاند. در همین رابطه، در دیداري سهجانبه میان پوتین، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نیز بر اهمیت برقراري آتشبس در شرق اوکراین تحت پیمان مینسک، تأکید شد.

علاوه بــر این، در دیدار ترامــپ و پوتین که بیش از دو ســاعت به طول انجامیــد و دو طــرف از هر دري صحبــت کردند، اتهــام مداخله روســیه در انتخابات ریاســتجمهوري ایالات متحده نیز مطرح شــد و دو طرف با تکذیب این ادعا، خواستار آن شدند که به جاي شــخمزدن گذشــته، بر بهبود روابط تمرکز کنند. البته همانطورکه انتظــار ميرفت، دیدار ترامــپ و پوتین، در آمریــکا از انتقادهــاي دموکراتهــا در امان نماند؛ آنها بیشــتر انتقاد خود را متوجه این مسئله کردند که ترامپ دیدار با پوتین را مایه افتخار خوانده بود. یکي از لحظات جذاب دیدار را نیز شوخي پوتین با ترامپ درباره خبرنگاران رقم زد؛ در واقع وقتي این دو مقابل دوربین خبرنگاران قــرار گرفتند، پوتین با اشــاره به خبرنگاران حاضر، به شــوخي از ترامپ پرســید: «اینها هستند که شــما را اذیت ميکنند؟»، ترامپ نیز در پاسخ ميگوید: «بله خودشان هستند. حق با شماست». پوتین که روز اول نشست گروه ۲۰ را با دیداري دوساعته با ترامپ آغاز کرد، روز گذشته نیز در ادامه دیدارهاي دوجانبه خود، در گفتوگو با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، نقش این کشــور را در حل بحران ســوریه بسیار مهم توصیف کرد. پوتیــن در حالي از نقش ترکیه تقدیر کرد که اردوغان از دولت آمریکا به خاطر مسلحکردن کُردها در جریان عملیات آزادسازي رقه، بسیار گلهمند است.

از تولید ملي تا تغییرات آبوهوایي

روز نخســت نشســت ســران گــروه ۲۰ عــلاوه بر دیدارهاي متعدد، با انتشــار بیانیهاي به کار خود پایان داد که در آن تقریبا بر ســر بیشــتر موضاعات مطروحه به استثنای تغییرات آبوهوایي، توافق شده بود. گفته ميشود نگارش این بیانیه تا پاسي از نیمهشب به طول انجامیده و علــت اختلاف نظر با مقامــات آمریکایي، بر سر قوانین تجارت بوده اســت. اکثر کشورهاي گروه ۲۰، در حالــي بــر حفظ قوانیــن تجــارت آزاد در متن سیاستهاي جهانيشدن تأکید دارند که دولت ترامپ به خاطــر توجه به تولید داخلي، پیمانهاي چندجانبه و بینالمللي را به ضرر آمریکا ميبیند. شعار «نخست آمریکا»ي ترامپ، به نظر مانیفست دوکلمهاي رویکرد و سیاســت اقتصادي او باشــد. خود ترامپ نیز بارها از آلمان به خاطر تراز مثبت تجاريشــان با ایالات متحده انتقاد کرده اســت. البته فرامــوش نکنیم یکي از اولین اقدامات آمریکا، نقش پیمان تجاري و ســرمایهگذاري ترنس آتلانتیک و همچنین پیمــان «تيپيپي» با چین بود. بااینحال، دیگر رهبران جهان به نظر در این مسئله توانســتهاند نظر مثبت آمریکا را تا به این لحظه جلب کنند. ازجمله موارد مطرح شــده در ایــن بیانیه، تأکید بر مبارزه با تأمین مالي تروریســم بود. کشورهاي عضو گروه ۲۰ همچنین خواستار آن شدند تا از اقدامات «گروه ویژه اقدام مالي» FATF() که یک ســازمان بینالمللي با ۳۷ عضو است، در مقابله با تأمین مالي تروریستها حمایت شــود. این کارگروه که با هدف شــفافیت مالي و مبارزه با پولشــویي ایجاد شده است، ميتواند نقش بازدارندهاي در تأمین مالي تروریسم داشته باشد. البته در بحــث تغییــرات آبوهوایي، با توجــه به تصمیم ترامپ مبني بر خروج این کشور از توافق پاریس، به نظر کشــورهاي عضو براي رســیدن به موضعي مشترک با آمریکا، کار بهمراتب دشوارتري را پیشرو دارند. آمریکا خواهــان آن اســت که در این بخش به ســوختهاي فسیلي نیز اشاره شود.

ترامپ، مي، مرکل

به نظر دیدار با پوتین باعث چنان شعف و سروري در ترامپ شده اســت که او را به تمجید از صدراعظم آلمان واداشــته اســت؛ دو نفري کــه انتظار ميرفت تقابلی جدي در این نشســت پیشروی خود داشــته باشــند. مدتي پیش بود که ترامپ در نشســت ناتو، از دســتدادن با مرکل اجتناب کــرد و مرکل نیز متعاقبا اعــلام کرد اروپا دیگر نميتواند بــراي دفاع از خود به آمریــکا اتکا کند. مرکل نیز ميکوشــد از ریاســت این نشســت و شایســتگيهایش، به عنوان برگي برنده در سیاست داخلي و انتخابات پیشرو بهره بگیرد و حالا این تمجید ترامپ، براي او یک فرصت مغتنم محسوب ميشود. ترامپ در ادامه دیدار با رهبران جهان، با ترزا مي، نخستوزیر بریتانیا، دیدار کرد. در این دیدار، ترامپ با ســتایش از مي، ابراز امیدواري کــرد که بهزودي دو طرف به توافقی تجاري دست پیدا کنند. ترامپ پیشتر نیــز به خاطر گرایش مي به خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کــه بر مليگرایي و ضدیت با ایــن اتحادیه تأکید دارد، او را ستوده بود.

چین و بریتانیا در مسیر دوستي

رئیسجمهوري چین که این روزها به خاطر برنامه موشــکي کرهشــمالي و نقش میانجیگرانهاش در این غائلــه، در کانون توجهها قرار گرفته اســت در دیدار با نخســتوزیر انگلیس در حاشیه نشست گروه ۲۰ تأکید کرد: دو کشــور باید تعمیق همکاريهــا در زمینههاي مختلــف را در دســتور کار قرار دهنــد. در بیانیهاي که دیروز ازســوي وزارت امور خارجه چین منتشــر شد، بر همکاري این دو کشور براساس ابتکار عمل «راه ابریشم جدید » تأکید شــده بود. شي جینپینگ، رئیسجمهوري چیــن، همچنین از آمادگي کشــورش براي همکاري با لنــدن در زمینههاي انرژي اتمي، امور مالي و اقتصادي خبــر داد. این دیدار در حالي صورت ميگیرد که بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا به دنبال شــرکاي تجاري جدید است و چین نیز بعد از فسخ توافق قرارداد تجاري «پيتيتي » ازسوي ترامپ وضعیتي مشابه بریتانیا دارد. ترزا مي، نخســتوزیر انگلیس، نیز از تمایل لندن براي سرمایهگذاري بیشتر در برنامه اقتصادي چین خبر داد.

کرهشمالي،زیرذرهبین

بدون شک یکي از مسائلي که در دیدارهاي دوجانبه و چندجانبه در حاشیه نشست گروه ۲۰ به آن پرداخته ميشــود، مســئله برنامه موشکي کرهشــمالي است. آزمایشهاي موشکي اخیر کرهشمالي به ایجاد تنش در شبهجزیره منجر شده و واکنش تند ایالات متحده و ژاپن را نیز به دنبال داشــته اســت، بهویژه که گفته ميشود پیونگیانگ اخیرا یک موشک قارهپیما را آزمایش کرده است. در همین رابطه، پوتین در دیدار با مون جائه این، رئیسجمهــور کرهجنوبي، دربــاره جدیدترین آزمایش موشکي کرهشمالي و ضرورت حفظ آرامش به منظور تنشزدایي در شبهجزیره کره به گفتوگو پرداخت. این در حالي اســت که کرهجنوبي برنامه موشــکي همنام شــمالي خود را تهدیــدي جدي براي خــود و منطقه ميداند. پیشتر در بیانیه مشــترک رهبران کرهجنوبي، ژاپــن و آمریکا بر اعمال فشــارها و تقویت همکاري و ائتلاف نظامي به عنوان پاسخي به اقدامات تحریکآمیز کرهشمالي تأکید شده بود. رکس تیلرسون نیز در حاشیه نشست گروه ۲۰ عنوان کرده است که دولت این کشور، هنوز امید خود را در قبال مســئله کرهشمالي از دست نداده است. او همچنین با اشاره به دیدگاههاي متفاوت پوتین و ترامپ در قبال نحوه تعامل با کرهشمالي عنوان کرد که واشــنگتن همچنان مســکو را بــراي کمک به مسئله کرهشمالي تحت فشار قرار خواهد داد.

تداوماعتراضات

در حالي کــه در دیدارهاي دوجانبه و چندجانبه در حاشیه نشســت گروه ۲۰، اختلافات و تنازعات در پس لبخندها و دستدادنها پنهان ميماند، در خیابانهاي هامبورگ قضیه شــکل دیگري دارد و لبخند جاي خود را به باتوم و ماشینهاي آبپاش داده است. این روزها هامبورگ بیشــتر از آن که شبیه شــهري به نظر برسد که میزباني نشســت رهبران جهان را برعهده دارد، به دژي نفوذناپذیر بدل شده اســت. البته مأموران پلیس و امنیتي به لطف تروریســتهاي افراطي دلیل خوبي براي توسل به خشــونت براي پراکندهکردن معترضان دارند امــا حضور گســترده و اعتراضات پیگیر، نشــان دهنــده نارضایتي عمیــق در میان تودههــاي مردم از رهبران خود اســت. فراموش نکنیم که بسیاري از این رؤسايجمهور با مخالفتها و نقدهایي جدي در کشور خود مواجهند و بیشتر در نتیجه انفعال بخش وسیعي از جامعه و بياعتمادي مــردم به روالهاي انتخاباتي به قدرت رســیدهاند. از نظر معترضان به نشست گروه ۲۰، حاضران در این نشســت نهتنها از چارهجویي براي مشکلات جهان امروز عاجزند، بلکه عملا خود بخشي از مشــکل هستند. معترضان این رهبران را تابع نظرات شــرکتهاي بزرگ و نهادهاي مالــي تصمیمگیرنده از قبیــل بانک جهاني و صندوق بینالمللي پول ميدانند و نــه نماینــدگان واقعي خــود. در همین بــاره، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهاي جهان، نیز در واکنش به اعتراضهاي گسترده، به رهبران گروه ۲۰ درباره تشکیل ائتلافهــاي خطرناک و منحرفکننــده که ميتواند به ضرر فقرا و مهاجران تمام شود، هشدار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.