پافشاری به سبک دوحه

Shargh - - جهان -

وزارت خارجه قطر در نخســتین واکنش علنی به بیانیه عربســتان و متحدانش بار دیگر اتهامات وارده به این کشــور را درباره حمایت از تروریســم، «بیاســاس» خواند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در این بیانیه، دولت قطر نســبت بــه اتهامها و ادعاهای عربســتان، مصر، امارات و بحرین درباره دوحه، ابراز تأســف کرده و تأکید کرد این کشور دائما مواضعی در محکومیت تروریسم اتخاذ کرده است. مصر، عربستان، امارات و بحرین روز پنجشنبه اعلام کردند دوحه به خاطر ارتباطش با گروههای تروریستی، خواستههای آنها را رد کرده و این چهار کشور تدابیر جدیدی را علیه قطر اتخاذ خواهند کرد. بیانیه مشترک چهار کشور عربستان، مصــر، امارات و بحرین که از ســوی رســانههای رسمی منتشر شــد، بر این مسئله تأکید داشت که کشورهای عربی دنبال تدابیر سیاسی، اقتصادی و قضائــی جدیدی علیه دوحه هســتند. خبرگزاری قطر به نقل از یک منبع در وزارت خارجه این کشور، اعلام کرد موضع دوحه در قبال تروریســم ثابت و مشخص است. دوحه به طور کامل با همه اشکال تروریسم مخالف است.

کویت، میزبان نشست بینالمللی

درهمینحال، گفته میشود کویت، فردا میزبان نشســتی بینالمللی دربــاره بحران قطر اســت؛ درحالیکه ورود وزیر خارجه بریتانیا به خاورمیانه، احتمال این نشســت را پررنگتر میکند. «بوریس جانســون»، با هــدف دیدار با مقامهــای امارات، عربستان و قطر برای کاهش تنش میان کشورهای حاشــیه خلیجفارس، روز جمعه وارد ریاض شد. او قرار اســت به کویت نیز سفر کرده و با مقامات این کشــور دیدار کند؛ اما موعد دقیق این دیدارها مشخص نیســت. این در حالی اســت که وزارت خارجــه آمریــکا روز جمعه اعلام کــرد «رکس تیلرســون»، وزیر خارجــه آمریــکا، در مأموریتی مشــابه، روز دوشــنبه بــه کویت مــیرود. با این اوصاف، احمد جارالله، ســردبیر روزنامه السیاسه کویت، فاش کرد نشســت وزیران خارجه آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشــورهای اروپایی، با هدف تدوین نقشه راهی برای مسئله قطر تحت نظارت بینالمللی اســت. این در حالی است که مقامات رســمی کویت هنوز خبــری درباره این نشســت منتشــر نکردهاند؛ اما شــواهد امر نشان میدهد، چنین نشستی وجود دارد.

سردبیر روزنامه السیاسه این نشست را «بسیار مهــم» توصیف کــرد و گفــت: وزیــران خارجه اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا و وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کویت خواهند بود. یحیی کدوانی، نماینده کمیســیون دفاع و امنیت ملی در پارلمان کویت، نیز گفت: نشســت وزیران خارجه آمریکا و کشــورهای اروپایی در کویــت، آخرین تلاش برای بازداشــتن دوحه از سیاستهایش است. کدوانی ادامه داد: در صورت شکست نشست روز دوشنبه در بازداشتن قطر، تحرکات دیگری صورت میگیرد که ازجمله آنها، ارائه شــکایت به شورای امنیت است.

اســتقبال اســرائیل از توافق ترامــپ و پوتین بر سر سوریه

اســرائیل بــا ایجــاد مناطــق امن در ســوریه مخالفتی ندارد؛ اما این رژیم مایل نیســت منطقه امن «درعــا»، واقــع در جنوب غربی ســوریه، از طریــق روسها کنترل و نظارت شــود. به گزارش دویچهولــه، دونالــد ترامــپ و ولادیمیــر پوتین، رؤســای جمهور ایالات متحده آمریکا و روســیه، در حاشــیه نشست سران کشــورهای گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان، درباره آتشبس در جنوب غربی سوریه توافق کردند.

روزنامه سوئیســی «نویه تسوریشر تسایتونگ» دراینباره مینویسد: اســرائیل مدتهاست انتظار دارد ایــن توافق انجــام بگیرد. تلآویــو به همراه کشور همســایه خود، اردن، بخشــی از این توافق هســتند. اردن و اســرائیل نمیخواهند هیچ گروه تروریســتیای به منطقه جنوب غربی وارد شــود. مهمتریــن مســئله برای اســرائیل، ایــن موضوع اســت که کدام کشــور نظارت بــر آتشبس را در منطقــه مرزی ســوریه، لبنان، اســرائیل و اردن بر عهده خواهد گرفت. این موضوع در شــامگاه روز جمعه، یعنی بعــد از توافق ترامــپ و پوتین، نیز روشن نشد. ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگویــد، نیروهای روســیه بــر آتشبس نظارت خواهند کرد؛ اما رکس تیلرسون همتای آمریکایی او، میگویــد هنوز این موضوع مشــخص نشــده است؛ هرچند اسرائیل میخواهد آمریکا نظارت بر آتشبس را بر عهده گیرد. به نوشــته «هاآرتص»، مدتهاســت اســرائیل فشــار را بر آمریکا افزوده است تا نظارت بر منطقه امن را به روسها واگذار نکند. صحبت در اینجا بیشــتر بر ســر منطقه امن درعاست. حال پرسش اساسی این است که کدام کشــور باید نظارت بر آتشبــس را در این منطقه بر عهده بگیرد.

اگرچه درباره این منطقه در نشست اخیر مربوط به سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان، مذاکره شده بود؛ ولی توافق پوتیــن و ترامپ ارتباطی با توافق آستانه ندارد. در ماه می سال جاری، روسیه، ترکیه و ایران بر سر ایجاد منطقه امن در درعا هم توافق کرده بودند؛ اما در توافق فعلی آمریکا و روسیه در هامبورگ، ایران و ترکیه دخالتی ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.