موصل؛ ویرانهاي آزاد

Shargh - - جهان -

پس از هشــت ماه نبــرد نفسگیر حــالا ميتوان با اطمینــان گفت که موصل، مهمترین ســنگر داعش در عراق، آزاد شده است. روز گذشته نیروهاي امنیتي عراق اعــلام کردند فقط چنــد متر از خــاک موصل همچنان در اختیــار نیروهاي داعش اســت و نبرد در خیابانهاي باقيمانده براي عقبراندن داعش ادامه داشت. آنطور که یکي از مقامات نظامي عراق به رویترز گفته، خطوط دفاعي داعش از هم پاشــیده است و اعضاي باقيمانده ایــن گــروه در موصل فقط بــه مــدد بمبگذاريهاي انتحاري، تکتیراندازها و پرتاب نارنجک مانع پیشــروي نیروهاي امنیتي عراق شدهاند. همزمان با پیشروي زمیني نیروهــاي امنیتي عراق، جنگندههاي ائتلاف هم مواضع داعــش را مورد هدف قرار دادنــد و از همینرو به گفته خبرنگار رویترز مستقر در موصل، روز گذشته دود سیاهي سطح شــهر را پوشــانده بود. نیروهاي عراقي ميگویند بیشــتر اعضاي داعش که تا لحظات آخر مشــغول نبرد در موصل بودهاند، از اعضاي خارجي این گروه بودند که نهایتا اکثریت آنها به عملیاتهاي انتحاري دست زدهاند. با آزادي کامل موصل جشني ملي در سراسر عراق بهراه ميافتد و براساس گزارشها حیدر العبادي، نخستوزیر عراق، هم به این شهر سر خواهد زد. ارتش عراق شنبه، ۲۷ مي در بیانیهاي آغاز آخرین مرحله پیشبینيشــده عملیات بازپسگیري موصل را رسما اعلام کرد. پیش از آن نیروهاي عراقي با فروریختن اعلامیهاي بر سر ساکنان ایــن ناحیه از آنها خواســته بودند تا هرچه ســریعتر از مهلکه بگریزند. اعلامیه رسمي پیروزي منتشر نشده بود اما سربازان عراقي با تفنگهاي خود و پرچم ملي عراق بــه رقص و پایکوبي پرداختند. با این همه، فضاي حاکم بــر اردوگاه آوارگان موصلي کمتر حسوحال جشــن و پایکوبي داشت. حدود یک میلیون نفر از ساکنان موصل از زمــان آغاز جنگ در این شــهر آواره شــدند و حالا در اردوگاههاي اطراف شهر زندگي ميکنند. محمد حاجي احمد که پیشتــر در موصل تاجر پوشــاک بوده و حالا در یکي از اردوگاههاي شــرق موصل زندگي ميکند، در گفتوگــو با خبرنگار رویترز درباره آزادي چنین ميگوید: «اگر بازسازي ساختمانها در کار نباشد و مردم نتوانند به خانههاي خود بازگردند و اموال خود را دوباره به دست آورند، معناي آزادي چیست ؟».

ماهها نبرد و درگیري شــهري ۹۰۰ هــزار نفر را آواره کرده؛ یعني نیمي از جمعیت پیش از جنگ این شــهر. صدها نفر هم کشته شدهاند و هزاران نفر هم مجروح. موصل که ســه ســال پیش به کنترل داعــش درآمد، بزرگترین شهر تحت تسلط داعش در عراق بود و ابوبکر البغــدادي، رهبر این گروه، هم در مســجد نوری همین شــهر خلافت اســلامي خودخوانده خود را اعلام کرد. هشت ماه پیش و بیش از دو سال پس از تصرف موصل از سوي داعش، صدها هزار نیروي عراقي، پیشمرگههاي کــرد، اعضاي قبایل ســني و شــبهنظامیان شــیعه با همراهي جنگندههــاي ائتلاف به رهبــري آمریکا نبرد آزادي موصل را آغاز کردند. در ابتدا پیشروي بهسرعت صورت ميگرفت و روستاها و شهرهاي اطراف موصل با وجود مقاومت شدید نیروهاي داعش بهسرعت آزاد شــدند اما با رســیدن نیروهاي عراقي به اطراف شهر و بمبگذاريهاي انتحاري و با حضــور تکتیراندازهاي

ماهر داعش، پیشروي کند شــد و تاکنون ادامه داشت. حالا و با وجود آزادي موصل، شــهر چنان ویران شــده است که بازسازي و بازگشت حیات سابق به آن احتمالا ماهها زمان ميبرد. ســازمان ملل تخمین زده بازسازي زیرســاختهاي اولیه موصل بیــش از یك میلیارد دلار هزینه دارد و برخي از ناظران هم نگرانِ برقراري امنیت و ثبات سیاســي این شــهر پس از این نبردها هستند. به گفته ســازمان ملل نبردهــاي چندماهه اخیر به صدها سازه بخش قدیمي شهر موصل آسیب رسانده و نزدیک 5۰۰ ساختمان هم بهطور کامل از بین رفته است.

لیز گراند، هماهنگکننده امور انســاني سازمان ملل در عراق، اخیرا گفت: براساس آمارهاي کنوني بازسازي شــبکههاي آب و فاضلاب و همچنین برق و بازگشــایي مــدارس و بیمارســتانها در موصــل بیــش از دو برابر آمارهاي اولیه هزینه دارد. به گفته این مقام سازمان ملل، حجم ویرانيها در موصل که شــاهد درگیريهاي بسیار ســنگیني علیه داعش بوده را نميتوان با هیچ منطقه دیگري در عراق مقایسه کرد. البته این تنها مشکل پس از آزادي موصل نیســت. داعش مرکــز فرماندهي خود را ظاهرا به شــهر تلعفر منتقل کرده و برخي از رهبران داعــش در عراق هم به این شــهر منتقل شــدهاند اما بیرونراندن این گروه از این شــهر هم احتمالا تا چند ماه دیگر نهایي ميشــود و عراق به طور کامل سرزمینهاي خود را از داعش پس ميگیرد. اما آنچه اینروزها موجب نگراني ناظران شــده، متوسلشدن داعش به شیوههاي دیگر نبرد اســت. به باور برخي تحلیلگران، تجربه ثابت کرده هــرگاه قلمروهاي داعش کم شــده، اعضاي این گروه بــه عملیاتهاي انتحــاري و انفجــار اتومبیل در مراکز شــلوغ شهري متوسل شــدهاند و جان بسیاري از غیرنظامیان را گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.