آمریکا موشک تاد آزمایش میکند

Shargh - - جهان -

آمریــکا قصد آزمایش موشــک «تــاد» بدون اعلام تاریخ دقیق آن را دارد. به گزارش سيانان، آژانس دفاع موشــکی «وزارت دفاع آمریکا قصد دارد ســامانه دفاع موشکی «تاد» را که از مدتها قبل آن را برنامهریزی کــرده بود، در روزهای آتی آزمایش کند. این شــبکه خبری افزود: زمان دقیق این آزمایش که قرار اســت در پایــگاه دومنظوره مجموعه فضایی اقیانوس آرام واقع در «کودیاک» آلاســکا صورت گیرد، تا پایانیافتــن این آزمایش اعلام نخواهد شد. همچنین رسانههای آمریکایی به نقل از مقامهای امنیتی و اطلاعاتی این کشــور از حملات هکرها در ماههای مي و ژوئن گذشــته به چندین نیروگاه هستهای در ایالتهای مختلف خبر دادند. یکی از نیروگاههایی که در چند گزارش به هکشــدن سیســتمهای اداری آن اشاره شده، نیروگاه اتمی وولف کریک در ایالت کانزاس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.