«راهپیمایی عدالت» به استانبول رسید

Shargh - - جهان -

«راهپیمایــی عدالــت» (عدالــت یورویوشــو( که بــه ابتــکار کمــال قلیچداراوغلــو، رهبر حزب جمهوریخــواه خلق، در آنکارا آغاز شــده بود، بعد از حدود سه هفته به استانبول رسید. این راهپیمایی در ۲۳ روز جمعیتــی عظیــم را در حاشــیه دریــای مرمــره همراه خود کــرد. این راهپیمایــی اعتراضی بعدازظهر یکشــنبه بــا تظاهراتی بــزرگ در منطقه مالتپه استانبول به پایان خواهد رسید. قلیچداراوغلو از اینکه این راهپیمایی سرانجام به استانبول رسیده، ابراز خشــنودی بسیار کرده است. او میگوید، این راه را طی کردند، بدون اینکه حتی یک نفر آسیبی ببیند. راهپیمایی به پایان میرسد؛ اما جستوجوی عدالت همچنان ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.