راستیآزمایی سخنان ترامپ در اروپا

Shargh - - جهان -

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ســفر اخیرش به اروپــا برای لهســتانیها، آمریکایی را توصیف کرد که در آن همه به جز خودش در حال ثروتمندترشــدن هستند؛ اما واقعیت این است که چنین آمریکایی وجود خارجــی ندارد. به گزارش ایســنا، به نقل از ایندیپندنــت، برخلاف ادعاهایی که ترامپ در نشســتهایش در اروپا مطرح کرد، بازارهــای بــورس آمریکا رشــدی بــه نفع همه ندارند. تعهد ترامپ به ناتو عملا آزمایش نشــده اســت و قرارداد احداث خط لوله مناقشهبرانگیز انتقال نفت گاز هم برخلاف آنچه او گفت، در روز نخست ریاستجمهوریاش امضا نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.