تأکید عربستان بر ایستادگی در کنار مصر

Shargh - - جهان -

پس از حملات تروریســتی در سینای مصر که به کشتهشــدن دستکم ۲5 ســرباز انجامید، عربستان ســعودی بر ایســتادگی خود در کنار مصر در مقابل هرگونــه عامل مخل امنیت و ثبات این کشــور تأکید کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقهای القدسالعربــی، پس از دو حمله تروریســتی که در سینای شمالی رخ داد، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، پیام تســلیت و همدردی را به عبدالفتاح سیســی، رئیسجمهوری مصر فرســتاد. دراینحال، گروه داعش با انتشــار بیانیهای مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.