تعهد داعش به انتشار فایلی از البغدادی

Shargh - - جهان -

منابع عراقی اعــلام کردند: ابوبکر بغدادی، رهبر خودخوانده داعش در نوار مرزی بین عراق و سوریه بر حسب شــدت درگیریها در رفتوآمد است. وی زمانی که از القائم به مرزهای ســوریه رســیده بود، براســاس دادههای گروه اطلاعاتــی الصقور زخمی شــده بود. ایــن منبع اعــلام کرد: داعــش اعلامیه کوتاهــی را پخــش و در آن متعهد شــده که فایلي صوتی از ابوبکر بغدادی منتشــر خواهد کرد تا نشان دهد که او همچنان زنده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.