کاهش چشمگیر ورود پناهجویان به آلمان

Shargh - - جهان -

براساس گزارشی که اداره مهاجرت و پناهجویی آلمان منتشر کرد، در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۹۰هزارو ۳۸۹ نفر از کشــورهای گوناگون به آلمان پنــاه آوردهاند. به گــزارش دویچه وله، بیــش از ۲۲ هــزار نفر از این پناهجویان شــهروند سوریه هستند. نزدیک به ۹هزارو۳۰۰ نفر از عراق به آلمــان گریختهانــد، شــشهزارو ۳۳۰ نفر از افغانستان و پنجهزارو ۶۷۰ نفر از اریتره.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.